Fackens rätt att utse skyddsombud

Skriftlig fråga 2022/23:642 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-08
Överlämnad
2023-05-09
Anmäld
2023-05-10
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser behöver vara ständigt pågående, vara systematiskt och ske i samverkan. Där spelar skyddsombuden och deras kunskap och erfarenhet en avgörande roll. Att skyddsombuden utses av sina arbetskamrater genom den fackliga organisationen på arbetsplatsen ger dem ett tydligt mandat att företräda de anställda i fråga om skydd och säkerhet. Att de utses av en facklig organisation ger dem också en styrka och ett helt annat skydd mot repressalier och påtryckningar än om de inte är fackligt förtroendevalda.

När arbetsmiljöfrågorna senast debatterades i riksdagens kammare, vid behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8 Arbetsmiljö och arbetstid den 26 april 2023, hade regeringens stödparti Sverigedemokraterna ett uppseendeväckande förslag. SD vill att vi i Sverige ska avveckla fackförbundens företrädesrätt att utse lokala skyddsombud. Man tror att fler kommer att vilja axla ansvaret och att antalet skyddsombud kommer att öka om inte facket är involverat i utnämningen.

Fler skyddsombud är en bra ambition, men det är långt ifrån säkert att man skulle uppnå det med en sådan reform. Men att plocka bort de fackliga organisationerna ur ekvationen skulle skapa svagare skyddsombud – det är säkert.

Som skyddsombud måste du kunna vara tuff när det krävs och kunna ställa krav på arbetsgivaren. För det behövs både kunskap och att du har uppbackning. Fackföreningsrörelsen ser till både att skyddsombuden har stöd rättsligt om de hamnar i en tvist med arbetsgivaren och att de har den utbildning som krävs för att göra ett så bra jobb som möjligt. Att skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag i lagens mening stärker skyddsombudets ställning och skydd på arbetsplatsen.

Sverigedemokraterna är det största partiet i regeringsunderlaget och har stor påverkan på regeringens olika vägval. 

Därför vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg: 

 

Hur ställer sig statsrådet till Sverigedemokraternas krav på att avveckla fackförbundens företrädesrätt att utse lokala skyddsombud och har statrådet för avsikt att föreslå en sådan förändring?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:642 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00717 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:642 av Johanna Haraldsson (S)
Fackens rätt att utse skyddsombud

Johanna Haraldsson har frågat mig hur jag ställer mig till Sverigedemokraternas krav på att avveckla fackförbundens företrädesrätt att utse lokala skyddsombud och om jag har för avsikt att föreslå en sådan förändring.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med arbetstagarna för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Som för arbetsmarknaden i övrigt spelar arbetsmarknadens parter en central roll även när det gäller arbetsmiljöfrågor. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs ute på arbetsplatserna och har stor kompetens och kunnande inom området.

Enligt gällande rätt utses skyddsombud av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna direkt. Till skyddsombud ska utses någon eller några som är arbetstagare på arbetsstället. Bestämmelserna om lokala skyddsombud har kompletterats med regler om regionala skyddsombud för att stärka arbetsmiljöarbetet på mindre arbetsställen. Det pågår inget arbete i Regeringskansliet för att ändra regelverket om hur lokala skyddsombud utses.

Stockholm den 17 maj 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.