Expertskatten

Skriftlig fråga 2015/16:1198 av Mats Persson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-11
Överlämnad
2016-05-12
Anmäld
2016-05-13
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18
Besvarad
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den globala konkurrensen blir allt hårdare. Det märks inte minst genom att konkurrens om talangerna och experterna skärps när möjligheten att kunna rekrytera nyckelkompetenser är avgörande för att verksamheter ska kunna växa. För att stärka länders konkurrenskraft har många länder därför särskilda skatter för forskare och nyckelpersoner, en så kallad expertskatt.

I Sverige infördes expertskatten 2001. I en rapport från riksdagens skatteutskott framgår dock att det svenska näringslivet och svenska lärosäten ser problem med dagens regler. Det betyder att svenska företag och akademin inte fullt ut kan attrahera nyckelpersoner till sina verksamheter. Nyligen uppmärksammades att de forskare som är tänkta att arbeta på den europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund fått avslag på sina ansökningar om expertskatt. Det vittnar, precis som framkom i utredningen från skatteutskottet, att det finns behov av att se över regelverket.

Vi ser en ökad konkurrens mellan länderna om utländsk spetskompetens och det är sannolikt att trenden med allt förmånligare villkor för utländska forskare, experter och nyckelpersoner fortsätter. I en ekonomi där nyckelkompetenser är avgörande för företagens möjligheter att växa behövs reformer som gör det enklare att attrahera talanger och experter.  En mer attraktiv och modern expertskatt är en del i detta.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

Avser finansministern att tillsätta en utredning om expertskatten med syfte att göra reglerna mer attraktiva och konkurrenskraftiga?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1198 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01891/S1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1198 av Mats Persson (L) Expertskatten

Mats Persson har frågat mig om jag kommer att tillsätta en utredning om expertskatten med syfte att göra reglerna mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och jobbskapande. Villkoren för företagande ska vara internationellt konkurrenskraftiga, innehålla förutsebara regelverk och stödja en sund konkurrens.

Sedan 2001 gäller att utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner har rätt till skattelättnader (s.k. expertskatt) vid tillfälliga anställningar i Sverige. Avsikten med expertskatten är svenska arbetsgivare ska kunna konkurrera om kvalificerade utländska arbetstagare och att (svenska och utländska) företag ska lockas att lägga kvalificerad verksamhet i Sverige.

Från och med 2012 gäller expertskatten – förutom utländska arbetstagare som vid en prövning i Forskarskattenämnden kan kvalificera sig som experter, forskare och andra nyckelpersoner – utländska arbetstagare som når upp till en ersättningsnivå som per månad ska överstiga två gånger prisbasbeloppet för det aktuella kalenderåret (88 600 kronor för 2016).

Expertskatten fyller i huvudsak sitt syfte. Jag har för närvarande inte för avsikt att ta något initiativ för att förändra den.

Stockholm den 18 maj 2016

Magdalena Andersson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.