EU:s vapendirektivförslag

Skriftlig fråga 2015/16:570 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-04
Överlämnad
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-13
Sista svarsdatum
2016-01-13
Besvarad
2016-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt medieuppgifter avstyrker Försvarsmakten i sitt remissvar förslaget till ändringar i EU:s vapendirektiv.

De föreslagna ändringarna skulle innebära men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet skriver Försvarsmakten bland annat i remissvaret.

Enligt medierna så menar också Försvarsmakten att det är nödvändigt att EU:s vapendirektiv och svensk vapenlagstiftning även fortsättningsvis gör det möjligt för medlemmar i civila skytteorganisationer att inneha såväl hel- som halvautomatiska vapen.

Förslaget skulle också innebära att Försvarsmakten får ökade kostnader för utbildning och utveckling av personal när civila skytteorganisationer inte längre kan nyttjas. Det ökar även kostnader för införskaffande av tränings- och simuleringsvapen och försvårar hantering och ökar kostnader för säkerhetsskyddande åtgärder.

Att ett nytt vapendirektiv skulle drabba Försvarsmaktens kostnader och utbildning samt försvåra träningen är mycket allvarligt och kan inte accepteras.

Jag vill därför ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Delar ministern Försvarsmaktens oro inför det nya vapendirektivförslaget, och vad avser ministern i så fall att göra inom sitt ansvarsområde för att stoppa förslaget?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:570 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00096/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:570 av Sten Bergheden (M) EU:s vapendirektivförslag

Sten Bergheden har frågat försvarsminister Peter Hultqvist om han delar Försvarsmaktens oro inför det nya vapendirektivförslaget och vad han i så fall avser att göra inom sitt ansvarsområde för att stoppa förslaget.

Frågan har överlämnats till mig.

Regeringen välkomnar en översyn av EU:s vapendirektiv. Mot bakgrund av det senaste årets allvarliga terrorattentat där skjutvapen använts är det angeläget att EU:s regelverk om skjutvapen ses över. Regeringen anser att det är viktigt att samhällets kontroll över de allra farligaste vapnen förstärks. Redan i dag är t.ex. helautomatiska skjutvapen för civilt bruk förbjudna i flertalet EU-medlemsstater.

De frivilliga försvarsorganisationerna intar en viktig roll i Sveriges totalförsvar, bl.a. när det gäller Försvarsmaktens behov av utbildning som avser de skjutvapen som myndigheten använder i insatsverksamheten. Enligt det nuvarande svenska regelverket finns det möjlighet för en frivillig försvarsorganisation att utan krav på tillstånd inneha sådana skjutvapen som Försvarsmakten överlämnar som lån till organisationen och som behövs för utbildningen.

I de fortsatta förhandlingarna om vapendirektivet är Försvarsmaktens och övriga remissinstansers synpunkter av stort värde. Jag avser att verka för att kommissionens förslag inte medför att regelverket blir tungrott eller byråkratiskt eller att det onödigtvis skapar hinder för de frivilliga försvarsorganisationernas möjligheter att lösa sina uppgifter inom ramen för totalförsvaret.

Stockholm den 13 januari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.