Till innehåll på sidan

Europaparlamentets resolution inför de fortsatta TISA-förhandlingarna

Skriftlig fråga 2015/16:796 av Amineh Kakabaveh (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-12
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Nyligen antog Europaparlamentet en resolution kring förhandlingarna om TISA-avtalet. Resolutionen innehåller rekommendationer till EU-kommissionen, som förhandlar avtalet för EU:s räkning. Europaparlamentets resolution är inte styrande för kommissionens fortsatta förhandlingsarbete men ska ses som en tydlig åsiktsyttring från de folkvalda. Resolutionen ger därmed en bild av hur Europaparlamentet kommer att ställa sig till det slutgiltiga avtalet.

I resolutionen uppmanas EU-kommissionen att avslå tillämpningen av så kallade standstill- och ratchetklausuler i TISA-avtalet. Dessa klausuler skulle kraftigt begränsa det politiska manöverutrymmet och försvåra politiska åtgärder för att återta misslyckade avregleringar i offentlig kontroll. Nu uppmanas alltså EU-kommissionen att inte använda denna typ av klausuler i TISA-avtalet.

I resolutionen uppmanas EU-kommissionen dessutom att se till att de åtta grundläggande ILO-konventionerna ratificeras och genomförs i praktiken av parterna i TISA-avtalet. I dagsläget har inte alla parter ratificerat ILO:s åtta kärnkonventioner, vilka är helt avgörande för att säkerställa arbetstagares grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden. Nu uppmanas alltså EU-kommissionen att verka för att samtliga parter i TISA-avtalet, däribland USA, ska ratificera och genomföra ovan nämnda konventioner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsministern:

 

Instämmer ministern i EU-parlamentets nej till standstill- och ratchetklausuler i TISA-avtalet samt i kravet att de åtta grundläggande ILO-konventionerna ska ratificeras och genomföras i praktiken av parterna i TISA-avtalet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:796 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Damberg

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:795 av Håkan Svenneling (V) Positiv eller negativ listning i TiSA-avtalet och på fråga 2015/16:796 av Amineh Kakabaveh (V) Europaparlamentets resolution inför de fortsatta TiSA-förhandlingarna

Håkan Svenneling har frågat mig om positiv eller negativ listning i tjänstehandelsavtalet TiSA. Amineh Kakabaveh har frågat mig om Europaparlamentets (EP) syn på standstill- och ratchet-klausuler i TiSA samt kravet att de åtta grundläggande ILO-konventionerna ska ratificeras och genomföras i praktiken av parterna i TiSA. Frågorna besvaras i ett sammanhang.

I TiSA tillämpas så kallade standstill- och ratchet-klausuler för åtaganden om att inte diskriminera utländska tjänster. Det innebär att om vi i framtiden inför bättre behandling, som leder till mindre diskriminering, förbinder vi oss att stanna kvar på den nya nivån. Sverige diskriminerar inte utländska företag och välkomnar utländska investeringar. Jag anser därför att detta är bra regler. Vad gäller Europaparlamentets hållning kan jag konstatera att det har uttryckts olika ståndpunkter angående standstill och ratchet-klausulerna i tre olika resolutioner 2013, 2015 och 2016.

Standstill och ratchet-klausuler hindrar inte parterna att ”återta miss-lyckade avregleringar i offentlig kontroll”. Rätten till detta säkras på

flera sätt, t.ex. genom ett specifikt undantag om allmänna nyttigheter (public utilities).

Målet med TiSA är att möjliggöra för utländska och inhemska företag

att konkurrera på lika villkor. Om ett land åtar sig att inte införa diskriminerande eller handelsbegränsande regler ger det tydlighet och möjliggör långsiktig planering för näringslivet. Det bidrar till tillväxt

och jobb. 90 procent av alla exportrelaterade nya jobb i EU skapas

inom tjänstesektorn.

ILO fyller en viktig roll för att främja goda och anständiga arbetsvillkor samt värna demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa, social grund-trygghet och jämställdhet på arbetsmarknaden. Regeringen delar EP:s syn att de åtta grundläggande ILO-konventionerna bör ratificeras och genomföras av parterna i TiSA-avtalet. Sverige verkar konsekvent för att EU:s frihandelsavtal ska bygga på gemensamma värderingar angående mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati och rätts-statsprincipen. Avtal som sluts får inte leda till försämrat skydd och villkor för medborgare och arbetstagare. Svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

I TiSA-förhandlingarna används, liksom i andra handelsförhandlingar, en kombination av positiv och negativ listning. Positiv eller negativ listning är framförallt en teknisk fråga; samma resultat kan åstadkommas med båda tillvägagångssätten. Jag noterar att EP i sin resolution inte tar upp denna fråga.

Stockholm den 23 februari 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.