EU-stöd till Huawei

Skriftlig fråga 2022/23:876 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-25
Överlämnad
2023-07-25
Besvarad
2023-08-08
Sista svarsdatum
2023-08-08
Svarsdatum
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Jessika Roswall (M)

 

Det kinesiska telekomföretaget Huawei har stoppats från att delta i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet på grund av att företaget utgör en säkerhetsfara då bolaget är kinesiskt och därmed kan utnyttjas för spionage i de svenska telenäten.

Beslutet från Post- och telestyrelsen kom efter en säkerhetsprövning gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo. Sverige är ett av tio länder inom EU som har stängt ute de kinesiska telekomföretagen Huawei och ZTE från 5G-näten.

Även länder som Australien, Storbritannien och USA har satt stopp för utrustning från Huawei i 5G-näten med hänvisning till att tekniken skulle kunna användas av kinesiska staten för spionage. EU-kommissionen överväger en rekommendation om totalförbud mot kinesisk 5G-utrustning.

Samtidigt avslöjade Financial Times i juni månad att Huawei deltar i elva projekt inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe och får ta del av forskningsmedel på 3,9 miljoner euro från Europeiska unionen.

Med tanke på att svenska myndigheter fastslagit att Huawei utgör en säkerhetsfara är det märkligt att företaget får ta del av EU-medel och delta i forskning som tar fram framtida teknologi som ska användas inom EU.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jessika Roswall:

 

Avser statsrådet och regeringen att verka för att EU:s ekonomiska stöd till Huawei ska upphöra?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:876 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fi2023/02189 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:876 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
EU-stöd till Huawei

Nima Gholam Ali Pour har frågat EU-minister Jessika Roswall om hon och regeringen avser att verka för att EU:s ekonomiska stöd till Huawei ska upphöra. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den digitala infrastrukturen är av stor betydelse för många samhällsviktiga funktioner. Post- och telestyrelsen kan enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation förena tillstånd att använda radiosändare med villkor om krav för att skydda Sveriges säkerhet, när det behövs och på det sätt som är mest lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Europeiska unionens nionde ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa regleras i Europaparlamentets och rådets förordning 2021/695 av den 28 april 2021 om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013. Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet är av stor betydelse för svenska universitet och högskolor, näringsliv, institut, offentliga verksamheter och andra aktörer. Samarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Artikel 22.5 i förordningen om Horisont Europa gör det möjligt för Europeiska kommissionen att under vissa förutsättningar begränsa deltagandet till rättsliga enheter som är etablerade i medlemsstaterna eller i särskilt angivna associerade länder eller tredjeländer enligt vad som identifieras i arbetsprogrammet. Detta för att slå vakt om EU:s strategiska tillgångar, intressen, oberoende eller säkerhet. Restriktioner kan även tillämpas för enheter som är etablerade i länder som är stödberättigade men direkt eller indirekt kontrolleras av ett icke-stödberättigat land eller av en enhet som är etablerad i ett icke-stödberättigat land.

Regeringen vill skapa goda förutsättningar att nyttiggöra forskningsresultat i såväl offentlig sektor som i näringslivet, samt att på ett säkert sätt bidra till svensk konkurrens- och motståndskraft. Öppenhet och internationellt samarbete är centralt i forskning och innovation, samtidigt som det behöver finnas en medvetenhet om behovet av att skydda nationella intressen, kunskap och teknik.

EU och Kina samarbetar sedan många år inom flera vetenskapliga och tekniska områden. Europeiska kommissionen har dock i ett meddelande i juni i år konstaterat att Huawei utgör en betydligt högre risk än andra 5G-leverantörer, och överväger nu olika åtgärder med anledning av det, bland annat att se över finansieringen till Huawei inom ramen för alla berörda EU-finansieringsprogram och finansieringsinstrument. Regeringen följer det noggrant.


Stockholm den 8 augusti 2023

Erik Slottner

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.