Ett testamentsregister

Skriftlig fråga 2022/23:808 av Laila Naraghi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-20
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Det har i riksdagen vid flera tillfällen de senaste två decennierna diskuterats huruvida dagens ordning gällande upprättande av testamente är tillfredsställande. Flera ledamöter, med olika partibeteckningar, har både motionerat i saken och ställt skriftliga frågor till ansvariga statsråd.

Skatteverket redovisade i maj 2008 resultatet av ett utredningsarbete de gjort. Skatteverket föreslog att det skulle införas en möjlighet att registrera testamenten i ett officiellt testamentsregister. Den dåvarande regeringen valde dock att inte gå vidare med förslaget.

Frågan har fortsatt att vara aktuell, och riksdagen har också gjort tillkännagivanden.

Att inrätta ett statligt testamentsregister kräver naturligtvis noggranna överväganden och lagändringar. Den förra regeringen gav i september 2021 Skatteverket i uppdrag att se över frågan och redovisa sin bedömning av hur en sådan tjänst skulle kunna utformas och administreras på ett effektivt sätt.

Skatteverket redovisade uppdraget till Justitiedepartementet 2022. Justitieministern angav därefter att Skatteverkets redovisning utgjorde ett bra underlag inför det fortsatta arbetet med att överväga alla de rättsliga frågeställningar som aktualiseras och ta fram författningsförslag.

Utifrån riksdagens tillkännagivande om testamentsregister och det arbete förra regeringen initierade och genomförde är det angeläget att detta följs upp och slutförs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att inrätta ett testamentsregister?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:808 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/ 01507 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:808 av Laila Naraghi (S)
Ett testamentsregister

Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att inrätta ett testamentsregister.

Syftet med ett testamente är att en avliden persons yttersta vilja ska kunna beaktas och bli styrande för fördelningen av hans eller hennes kvarlåtenskap. Det är viktigt att testamentet förvaras på ett betryggande sätt så att denna vilja kommer i dagen och kan respekteras.

Att inrätta ett statligt testamentsregister kräver noggranna överväganden och lagändringar. I Tidöavtalet aviseras att det ska göras en bred översyn av olika aspekter av arvsrätten. Det pågår för närvarande arbete med att ta fram kommittédirektiv. I det sammanhanget kan det övervägas om inrättande av ett testamentsregister ska ingå.

Stockholm den 30 juni 2023

Gunnar Strömmer

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.