Till innehåll på sidan

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Skriftlig fråga 2022/23:643 av Jonny Cato (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-09
Överlämnad
2023-05-09
Anmäld
2023-05-10
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I januariavtalet kom Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet överens om att stärka arbetslinjen genom att arbetslöshetsförsäkringen skulle reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd.

En sådan flexicuritymodell utreddes och presenterades också i juni 2020 med utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37. 

Vi kan konstatera att det fanns en bred uppslutning kring centrala delar i utredningen hos remissinstanserna och en stor efterfrågan på förändringar av regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen. Det finns en stor ovisshet i hur regeringen kommer att hantera SOU 2020:37.

I regeringens budgetproposition för 2023 (prop. 2022/23:1 utgiftsområde 14 s. 37) nämns i en bisats att Betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) bereds inom Regeringskansliet, men det finns inget tydligt besked om och i så fall när regeringen avser att gå vidare med utredningen. Samtidigt har nu regeringen valt att gå vidare med att vilja permanenta de tillfälliga pandemireglerna Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Det efterfrågas ett större omtag kring regelverket avseende arbetslöshetsförsäkringen än det regeringen hitintills aviserat. 

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern och regeringen att lägga fram en proposition om ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, med en inkomstbaserad a-kassa baserat på SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:643 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)


Svar på fråga 2022/23:643 av Jonny Cato (C)
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Jonny Cato har frågat mig om jag och regeringen avser att lägga fram en proposition om ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, med en inkomstbaserad a-kassa baserat på SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll i arbetsmarknadspolitiken. Den ska ge ekonomisk trygghet till den som förlorar sitt arbete. En fungerande arbetslöshetsförsäkring verkar också som en automatisk stabilisator som upprätthåller enskildas konsumtionsförmåga och den inhemska köpkraften under lågkonjunkturer.

Den gemensamma välfärden ska vara pålitlig. Regeringen har därför efter riksdagens godkännande sett till att de tillfälliga dagpenningnivåer som gällde inom arbetslöshetsförsäkringen och i aktivitetsstödet under pandemin även ska gälla tills vidare. Precis som Jonny Cato konstaterar har regeringen nyligen också lämnat över en proposition till riksdagen om en fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring.

Dagens arbetslöshetsförsäkring är förknippad med en omfattande administration. Arbetslöshetsförsäkringen är inte heller anpassad till de förhållanden som råder på dagens arbetsmarknad.

Jag delar bilden av att det finns en bred uppslutning kring de förslag som lämnades i betänkandet och att det finns en stor efterfrågan på förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Precis som Jonny Cato konstaterar så bereds betänkandet inom Regeringskansliet. Det är min förhoppning att regeringen snart ska kunna återkomma i frågan.

Stockholm den 17 maj 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.