Ett behov av en ny kapacitetsutredning

Skriftlig fråga 2022/23:635 av Carina Ödebrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-04
Överlämnad
2023-05-08
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

År 2011 gav regeringen i uppdrag till Trafikverket att utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet för tidsperioderna 2012–2015, 2016–2021 och 2022–2025. Uppdraget vidgades under utredningen till att också omfatta analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som skulle kunna genomföras i hela transportsystemet.

Planering och investeringar i infrastruktur är projekt som har långa ledtider. Det krävs långsiktighet ett stort mått av politisk samsyn eftersom de beslut som fattas och åtgärder som vidtas ska förverkligas och gälla långt fram i tiden.

Resandet med persontåg har mer än fördubblats sedan början av 1990-talet, och det regionala resandet har ökat med 50 procent på 20 år. Över tid så har dessutom arbetsmarknadsregionerna blivit större och färre. I dag är Sveriges befolkning dessutom drygt 1 miljon fler jämfört med 2010. År 2032 beräknas folkmängden passera 11 miljoner, och år 2070 kommer vi att vara nästan 13 miljoner.

Sedan den förra kapacitetsutredningen presenterades har också andra samhällsfrågor blivit brännande aktuella. Det handlar om att snabba på utfasningen av fossila bränslen för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden när det gäller klimatfrågorna och för att Sverige ska vara ledande i den gröna omställningen. Bostadsförsörjningen och behovet av att bygga fler bostäder är tydligt kopplat till infrastruktur och transporter. Vidare handlar det också om det förändrade säkerhetsläget med ett krig i vårt närområde som kräver att vi stärker Sveriges kris- och krigsberedskap.

Det är några exempel på konkreta förändringar som har betydelse för vår infrastrukturplanering. Ytterligare ett exempel är behovet av ökad elförsörjning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Anser statsrådet att det finns behov av en ny kapacitetsutredning som kan ligga till grund för det kommande arbetet med en nationell plan för transportinfrastrukturen, och kommer statsrådet i så fall att ta initiativ till en sådan utredning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:635 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02440 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:635 av Carina Ödebrink (S)
Ett behov av en ny kapacitetsutredning

Carina Ödebrink har frågat mig om jag anser att det finns behov av en ny kapacitetsutredning som kan ligga till grund för det kommande arbetet med en nationell plan för transportinfrastrukturen, och om jag i så fall kommer att ta initiativ till en sådan utredning.

Behoven inom infrastrukturen är stora och det är nödvändigt att göra genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder. Det är viktigt att det görs i en ordnad process med ett tillräckligt underlag där behov av kapacitetsökande åtgärder är en viktig del. Trafikverket och andra myndigheter kommer att bidra till detta inför arbetet med den nationella planen för transportinfrastrukturen. Regeringen avser att återkomma i frågor kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen under mandatperioden.

Stockholm den 17 maj 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.