Energipolitikens inverkan på elpriset

Skriftlig fråga 2015/16:628 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-15
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elprisområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt är dyrare i södra delarna av landet, vilket drabbar alla som bor i södra Sverige och påverkar konkurrenskraften negativt för sydsvenska företag.

De senaste kalla dagarna har fått elpriset för Skåne (elprisområde fyra) på den nordiska elbörsen Nordpool att bli mer än det dubbla jämfört med elpriset i norra Sverige (elprisområden ett och två).

Sveriges egen produktion klarar knappt att täcka behovet när det är kallt i hela landet. Och när någon kärnkraftsreaktor står stilla måste det importeras stora mängder el, vilket driver upp priserna ännu mer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att skåningarna betalar dubbelt så mycket för elen jämfört med norrlänningarna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:628 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/00134/Ee

Dnr M2016/00135/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:628 av Boriana Åberg (M) Energipolitikens inverkan på elpriset och 2015/16:629 av Boriana Åberg (M) Elprisområden

Boriana Åberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att skåningarna betalar dubbelt så mycket för elen jämfört med norrlänningarna samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att utjämna elpriserna i de olika delarna av landet.

Jag vill börja med att tacka för en fråga som både har varit och kommer att vara central för en väl fungerande elmarknad i framtiden, nämligen överföringsförmågan från norra till södra Sverige. Sverige är sedan 5 år indelade i elområden för att möta EU-kommissionens ambition att slå vakt om den inre marknaden och fri rörlighet av el.

Indelningen i elområden innebär att det blir tydligt var i Sverige det finns ett överskott respektive underskott på el. Som på alla marknader leder detta till att det periodvis kan uppstå prisskillnader inom Sverige vilket påverkar både konsumenter och industrier. De prisskillnader som elområdena leder till visar också med tydlighet var det behövs förstärkningar av elnätet.

Det långsiktigt bästa sättet för att reducera prisskillnader, som regeringen också kan påverka genom investeringsbemyndigande till Svenska kraftnät, är att förstärka överföringskapaciteten inom Sverige. Som exempel kan nämnas Sydvästlänken som byggs mellan elområde 3 och elområde 4. Sydvästlänken är en viktig investering för att reducera prisskillnader inom Sverige. Tyvärr har Sydvästlänken blivit försenad i omgångar. Jag är, i likhet med den tidigare energiministern och den tidigare regeringen, av den uppfattningen att Sydvästlänken först bör sättas i drift och effekterna av denna analyseras innan eventuella åtgärder kan vara aktuella. Det vore att göra saker i fel ordning att först göra ett ingrepp på marknaden och sedan invänta drifttagandet av Sydvästlänken.

Jag kan slutligen konstatera att vi sedan flera år har generellt låga elpriser i Sverige och att prisskillnaderna mellan elområdena på Nord Pool Spot regelmässigt varit små. Detta talar också för att det är lämpligt att invänta drifttagandet av Sydvästlänken innan eventuella ytterligare åtgärder övervägs. Jag kommer dock fortsatt noggrant följa utvecklingen för att kunna agera om så bedöms nödvändigt.

Stockholm den 27 januari 2016

Ibrahim Baylan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.