Energimyndigheten och forskning

Skriftlig fråga 2015/16:848 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Energimyndigheten är en viktig och betydande finansiär av svensk energiforskning. Det är därvid märkligt att myndigheten inte får finansiera forskning inom den för klimatet så viktiga kärnenergin. I dag utvecklas till exempel ny teknik där använt kärnavfall från dagens kraftverk till och med skulle kunna utgöra bränslet i nya.

Denna så kallade fjärde generationens kärnkraft har en stor fördel då man kan återanvända kärnbränslet till dess att det verkligen är utbränt, vilket innebär att en bränslestav kan användas i minst 100 år. Det slutliga avfallet är dessutom betydligt mer hanterbart för kommande generationer, ur såväl miljösynvinkel som ekonomisk synvinkel, då det endast behöver lagras i 500–1 000 år – att jämföra med dagens kärnbränsleavfall som, utan återanvändning, behöver lagras i 100 000 år.

Existerande kärnavfall kan dessutom återanvändas i tusentals år utan att nytt uran behöver brytas. Behovet av forskning och utveckling är dock stort varför det inte är hållbart att Energimyndigheten inte kan bevilja anslag för ändamålet. På motsvarande sätt påverkas rimligen forskning som rör eventuell avveckling av kärnkraftverk.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan om han är beredd att framdeles tillåta Energimyndigheten att även finansiera forskning rörande kärnenergi.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:848 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/00525/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:848 av Betty Malmberg (M) Energimyndigheten och forskning

Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att framdeles tillåta Energimyndigheten att även finansiera forskning rörande kärnenergi.

Insatserna för forskning och innovation på energiområdet är en central och integrerad del av energipolitiken som har synergier med styrmedel inom energipolitiken och är viktiga för möjligheterna att nå klimat- och energimål för 2020 samt regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner för 2030 och 2050.

Statens energimyndighets forsknings- och utvecklingsprioriteringar utgår således från de energipolitiska målen och myndigheten beslutar självständigt utifrån sin roll som expertmyndighet vilken projektportfölj som bäst bidrar till att de energipolitiska målen nås. Regelverket är således detsamma som under tidigare regering och det finns inget som förbjuder Energimyndigheten att finansiera forskning om vare sig kärnenergi eller något annat energirelaterat ämnesområde.

Stockholm den 2 mars 2016

Ibrahim Baylan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.