Energifrågan i norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:676 av Sanna Backeskog (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Det här är en utveckling som den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att den skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, en starkare ekonomi och en bättre välfärd.

De högerkonservativa partier som stöder regeringen verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att [s]trategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått 16 veckor sedan debattartikeln skrevs. Det har gått mer än 200 dagar sedan regeringen tillträdde. När det gäller energiområdet är vindkraft sannolikt det energislag som vi snabbast kan få på plats och är en oerhört viktig kompentent, tillsammans med annan fossilfri energi, för den gröna omställningen och för jobb och framtidstro i hela Sverige. Här kommer det minst sagt dubbla budskap från regeringen. Tonläget är lika svajigt, polariserande och otydligt som under valrörelsen. Den ekonomisk-politiska talespersonen för det största partiet i regeringsunderlagets är helt emot ny vindkraft och säger sig helst vilja plocka bort befintlig vindkraft.

Näringslivet är tydliga: Tåget för svensk konkurrenskraft går nu. Mer fossilfri energi krävs.

Kommunerna är tydliga: Det behövs snabbare tillståndsprocesser, bättre samordning och mer fossilfri energi. Gävle och Sandviken är två exempel på kommuner som många företag visat intresse att etablera sig i. Tyvärr måste kommunerna tacka nej till flera etableringar och därmed också tusentals arbetstillfällen. Generell kapacitetsbrist tillsammans med att befintliga företag i dag kan reservera kraft för eventuella expanderingar kommande decennier är orsakerna.

Det finns färdigberedda förslag från tidigare S-regering för utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det är förlag som välkomnats av såväl näringsliv som kommun- och regionsverige.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är:

 

Mot bakgrund av det som anförts ovan, kommer ministern att, som en del av strategin för norra Sverige, säkerställa en snabb utbyggnad av fossilfri energi i allmänhet och havsbaserade vindkraftverk i synnerhet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:676 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/ 03128 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:676 av Sanna Backeskog (S)
Energifrågan i norra Sverige

Sanna Backeskog har frågat mig om jag, mot bakgrund av vad som framförts om energifrågan i norra Sverige, som en del av strategin för norra Sverige, kommer att säkerställa en snabb utbyggnad av fossilfri energi i allmänhet och havsbaserade vindkraftverk i synnerhet.

Som jag tidigare svarat Kalle Olsson finns det en gyllene möjlighet för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa. En fortsatt snabb utbyggnad av fossilfri elproduktion är central för industrins omställning och dess verksamheter och den enskilt viktigaste förutsättningen för att industrin ska kunna genomföra sin centrala del av klimatarbetet.

Den samhällsomvandling som sker till följd av dessa industrisatsningar innebär utmaningar inom många områden. Elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning måste snabbt komma på plats och är därmed strategiskt viktiga områden för regeringen. Regeringen avser därför att ta fram en samlad långsiktig strategi för att främja den gröna nyindustrialiseringen, med fokus på Norrbottens och Västerbottens län.

Stärkt fossilfri elproduktion är en central del för att möjliggöra klimatomställningen och alla fossila kraftslag behövs för att vi ska kunna möta en elanvändning på minst 300 TWh till 2045. Regeringen har föreslagit för riksdagen att ett av de energipolitiska målen ändras till 100 procent fossilfri elproduktion till 2040.

Som ett led i att nå målet har regeringen påbörjat arbetet med att bana väg för ny kärnkraft i Sverige. Det handlar bl.a. om att ta bort förbudet mot att bygga kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns anläggningar och ta bort den nuvarande begränsningen som innebär att antalet reaktorer i drift inte får överstiga tio.

Regeringen har även beslutat att omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd pausas i tolv månader för att medge tid att se över behovet av ändringar av nuvarande system för prövning för moderna miljövillkor samt för att genomföra de förändringar av systemet som analysen kan komma att leda till. Regeringen har bl.a. uppdragit åt Affärsverket svenska kraftnät att tillsammans med andra berörda myndigheter kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra och beskriva vilken negativ påverkan på vattenkraftens förmågor som är acceptabel ur ett elsystemperspektiv.

I sammanhanget vill jag också lyfta att regeringen den 4 maj 2023 beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att titta på hur processerna för tillståndsansökningar för etablering av havsbaserad vindkraft kan effektiviseras för att därigenom bidra till en snabb utbyggnad av fossilfri energi i allmänhet och havsbaserade vindkraftverk i synnerhet.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.