En tillsynsavgift för taxiförarlegitimation

Skriftlig fråga 2022/23:505 av Thomas Morell (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-29
Överlämnad
2023-03-30
Anmäld
2023-03-31
Svarsdatum
2023-04-05
Sista svarsdatum
2023-04-05
Besvarad
2023-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Från och med i år tar Transportstyrelsen ut en årlig tillsynsavgift på de förare som innehar taxiförarlegitimation. En något märklig avgift eftersom den träffar en privatperson som innehar en taxiförarlegitimation för att fullgöra sin anställning på ett taxiföretag.

I 4 kap. 16 § andra stycket taxitrafiklagen (2012:211) kan man läsa följande: Myndigheten utövar också tillsyn över att innehavare av taxiförarlegitimation och de tillfälliga yrkesutövare som avses i 3 kap. 1 § 2 uppfyller de krav som gäller för att få utöva yrket. Lag (2016:152).

Vad står då i (2016:152) 3 kap. 1§ 2? Den som tillfälligt utövar taxiföraryrket i Sverige enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

Transportstyrelsen ska således utöva tillsyn på dem som tillfälligt utför taxitrafik i Sverige, det är ju rimligt med tanke på sund konkurrens med mera. Men det som myndigheten gör just nu är att den skickar ut avier till förare som utfört taxitrafik i Sverige under många år. De är svenska medborgare och har en fast bostadsadress i landet. Många kan ha varit taxiyrket troget i hela sin yrkesbana, så på vilka grunder ska Transportstyrelsen påföra dessa människor en tillsynsavgift?

Hur skall tillsynen gå till? Genom hembesök, eller ska föraren uppsöka ett lämpligt kontor hos Transportstyrelsen? På Transportstyrelsens hemsida finns denna text:

Årlig tillsynsavgift

Du som har en taxiförarlegitimation betalar en årlig tillsynsavgift på 175 kronor från och med år 2023.

Om du inte längre önskar behålla din taxiförarlegitimation kan du begära att din taxiförarlegitimation ogiltigförklaras.

Att företag inom taxibranschen utsätts för en tillsyn finns det en rimlig förklaring till eftersom de är näringsidkare. Att påföra privatpersoner en tillsynsavgift känns snarare som ännu ett sätt att finna en finansiering av myndigheten. Vad blir nästa steg, en tillsynsavgift på alla körkortsinnehavare?

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att statliga myndigheter under Infrastrukturdepartementet inte påför privatpersoner och näringsidkare omotiverade avgifter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:505 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:505 av Thomas Morell (SD)
En tillsynsavgift för taxiförarlegitimation

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att statliga myndigheter under Infrastrukturdepartementet inte påför privatpersoner och näringsidkare omotiverade avgifter.

Huvudprincipen för tillsyn på transportområdet är att den ska finansieras genom en avgift för tillståndshavare och därmed inte finansieras av skattekollektivet. Riksdagen har i enlighet med denna princip i taxitrafiklagen (2012:211) bemyndigat den myndighet som regeringen bestämmer att utöva tillsyn över att innehavare av taxiförarlegitimation och personer som tillfälligt kör taxi i Sverige uppfyller de krav som gäller för att få utöva yrket. Regeringen har utsett Transportstyrelsen att vara tillsynsmyndighet för taxitrafik. Transportstyrelsen har i enlighet med huvudprincipen om att tillsyn ska finansieras med avgifter meddelat att det i år införs en tillsynsavgift på 175 kronor för innehavare av taxiförarlegitimation.

Tillsynen är till för att stärka trafiksäkerheten och passagerarnas krav på trygghet och säkerhet och se till att inga taxiförare är olämpliga. För att reglerna för taxiförare ska ha avsedd verkan behöver tillsyn utövas. Hela taxibranschen har nytta av att Transportstyrelsen säkerställer att reglerna följs så att inte enskilda förare får konkurrensfördelar genom att bryta mot reglerna. Kunderna som åker taxi ska kunna känna sig trygga med att föraren är lämplig och står under kontroll. Det gör också att valet att ta en taxi med en legitimerad förare är betydligt tryggare än att åka med en förare som kör otillåten taxitrafik utan taxiförarlegitimation. Otillåten taxitrafik ska motverkas.

Stockholm den 4 april 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.