En svensk CCS-strategi

Skriftlig fråga 2015/16:792 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sverige är ett föregångsland i frågor som rör klimat och miljö. Genom teknikutveckling, välavvägda ekonomiska styrmedel och internationella samarbeten är vi en stark spelare när det gäller dessa områden. Andra länder ser oss som föregångsland, och vid de större klimatkonferenserna agerar vi som viktiga brobyggare för att få till ambitiösa klimatmål. 

Ett mål som fått alltmer uppmärksamhet draget till sig efter COP 21 i Paris är målet om nollutsläpp. Den svenska miljömålsberedningen föreslår inom kort att det för svensk del ska vara tidssatt till år 2045. 

För att nå målet om nollutsläpp krävs att den tunga svenska industrin drar en del av lasset. Svensk industri är i dag mer koldioxideffektiv än diton i andra länder, men står för en betydande del av de svenska utsläppen. Industrin är dessutom viktig för vår export och konkurrenskraft – i förlängningen för hela välfärden och det svenska samhällsbygget. 

För att nå nollutsläpp i Sverige krävs antingen att den tunga industrin flyttar utomlands, att de kolintensiva processerna i exempelvis stål- och cementindustrin radikalt förändras eller att Sverige anammar CCS-teknik (carbon capture and storage). De två förstnämnda alternativen förefaller osannolika och ogenomförbara. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Avser ministern och regeringen att ta fram en svensk CCS-strategi?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:792 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/00415/Kl

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:792 av Jesper Skalberg Karlsson (M) En svensk
CCS-strategi

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen avser att ta fram en svensk CCS-strategi. Skalberg Karlsson ställde i december 2015 en annan fråga till mig om CCS och i svaret på den frågan redo-visade jag för regeringens syn på CCS.

Klimatforskningen redovisad av FN:s klimatpanel visar att både Sverige och världen i stort kan behöva nå negativa utsläpp för att hålla de globala klimatmålen inom räckhåll. Givet de stora utmaningar vi står inför på klimatområdet bör vi vara öppna för de tekniker som kan erbjuda håll-bara lösningar, utan att låsa oss för vilken roll specifika tekniker kan komma att spela i det långsiktiga arbetet för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Regeringen har inte tagit något beslut om att ta fram en separat CCS-strategi. Det finns tydliga regler för CCS i Sverige. Geologisk lagring av koldioxid prövas i Sverige som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och regeringen ska pröva en sådan verksamhets tillåtlighet. EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid genomfördes i Sverige i och med riks-dagsbehandlingen av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid. CCS är också redan i dag integrerat i EU:s system för handel med ut-släppsrätter, där svensk basindustri samt el- och värmeproducenter ingår, genom att verksamhetsutövare inte behöver överlämna utsläppsrätter för koldioxid som är avskild och geologiskt lagrad i enlighet med direktivet. Inom ramen för handelssystemet finns också möjlighet till omfattande finansiellt stöd för demonstrationsprojekt inom CCS. Energimyndig-heten finansierar forsknings- och utvecklingsinsatser om CCS inom både akademi och industri. Regeringen följer noga det utvecklingsarbete på


CCS-området som näringslivet och i synnerhet svensk basindustri bedriver.

Stockholm den 24 februari 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.