En parlamentarisk infrastrukturberedning

Skriftlig fråga 2022/23:633 av Carina Ödebrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-04
Överlämnad
2023-05-05
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I juni 2021 fastställde regeringen den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Planen revideras vart fjärde år, och i närtid startas arbetet med kommande plan där regeringen beslutar om direktiv och inriktning.

Infrastrukturplanering kräver långsiktighet då både planering men också åtgärder kan ha långa tidshorisonter innan projekt blir förverkligade.

Det finns många aspekter som behöver belysas och finnas med i nationell plan för att infrastrukturplaneringen ska möta de behov som finns i dag men också för lång tid framåt.

Då infrastruktur inte har något egenvärde i sig utan endast är ett medel för att uppnå andra mål för samhället i stort men också för den enskilda individen är det också viktigt att alla relevanta aktörer ges möjlighet att delta i arbetet och att processen präglas av en hög grad av transparens.

Jag vill med några exempel visa på viktiga delar som bör finnas med i kommande direktiv till infrastrukturplaneringen:

  • Behoven av ökad kapacitet i transportinfrastrukturen.
  • Hur behoven av ökad kapacitet ska klaras utan nya stambanor.
  • Bostadsförsörjningen.
  • Elförsörjningen.
  • Säkerhets- och beredskapsperspektivet för att ha kris- och krigsberedskap.
  • Nödvändig redundans i infrastrukturen.
  • Hur tillståndsprocesser kan kortas och bli mer förutsägbara.

Det kan inte nog understrykas hur viktig den politiska processen är i framtagandet av en ny nationell plan för att undvika ryckighet och osäkerhet om vad som gäller. Oavsett färg på regering så är stabila förutsättningar avgörande för Sveriges möjligheter att nå mål som hållbar tillväxt, grön omställning, att underlätta för näringsliv och människor att klara sin vardag med mera.

Det är därför angeläget att det finns ett brett parlamentariskt arbetssätt även när det gäller framtagandet av direktiv till det kommande arbetet med nästa nationella plan för infrastrukturen och för processen i stort.

Infrastrukturplanering är precis som pensions- och försvarsfrågor beroende av en bred politisk beredning för att skapa nödvändig långsiktighet som gagnar Sverige i stort.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Är statsrådet beredd att inrätta en bred infrastrukturberedning för att skapa nödvändiga förutsättningar för arbetet med den kommande nationella planen för infrastruktur?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:633 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:633 av Carina Ödebrink (S)
En parlamentarisk infrastrukturberedning

Carina Ödebrink har frågat mig om jag är beredd att inrätta en bred infrastrukturberedning för att skapa nödvändiga förutsättningar för att arbeta med den kommande nationella planen för infrastruktur.

Carina Ödebrink lyfter flera viktiga frågor som är kopplade till infrastrukturplaneringen och som Carina Ödebrink skriver revideras den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen normalt vart fjärde år.

Dagens process har sin grund i regeringens proposition Planeringssystem för transportinfrastruktur (2011/12:118), vilken har tillämpats av olika regeringar under samtliga mandatperioder sedan dess. I denna process, och även tidigare i enlighet med den process som följde av propositionen om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. (1992/93:176), så har en central del varit att en inriktningsplanering gjorts och att regeringen sedan lagt fram en proposition till riksdagen som tagit ställning till de ekonomiska ramarna.

Regeringen ser i dagsläget ingen anledning att frångå denna process. Regeringen avser i övrigt att återkomma närmare i frågor kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen under mandatperioden.

Stockholm den 16 maj 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.