En ny tandläkarutbildning i Jönköping

Skriftlig fråga 2022/23:810 av Carina Ödebrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-20
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Jönköping University och Linköpings universitet i samverkan med Odontologiska institutionen och Region Jönköpings län sedan lång tid arbetat för att få starta en tandläkarutbildning i Jönköping. Syftet är att skapa en unik utbildning i Sverige med toppmodern teknik och digitalisering tillsammans med en omfattande klinisk praktik. Det skulle bli den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på 50 år.

En avsiktsförklaring för samverkan är tecknad med över hälften av landets regioner från norr till söder, vilket motsvarar närmare 4 miljoner personer i Sveriges befolkning. Studenternas utbildning och kliniska praktik kommer i stor utsträckning att ske inom tandvården runt om i landet. Modellen till utbildningen är inspirerad från Tromsö i Norge där man sett att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik.

En andra ansökan om att få starta utbildningen lämnades in under förra året. Den hade föregåtts av ett intensivt arbete för att möta de synpunkter som fanns i Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, första utlåtande.

Även denna gång gjorde dock UKÄ tummen ner och föreslog att ansökan skulle avslås. Något besked hur regeringen ställer sig till ansökan och UKÄ:s bedömning har ännu inte kommit, och i väntan på det fortsätter arbetet för att skapa bästa förutsättningar att kunna lämna in ytterligare en ansökan. Trots UKÄ:s utlåtande finns verkligheten kvar: Det råder på många håll i vårt land en akut brist på tandläkare och detta är ett allvarligt hot mot en jämlik tandvård.

Jönköping University har beretts tillfälle att yttra sig över UKÄ:s utlåtande, och man menar att man uppfyller kraven som ställs för att kunna starta en utbildning och klarar de krav som ställs i lagar och förordningar samt att de synpunkter som framförts kan åtgärdas.

I en interpellationsdebatt tidigare i år uttalade utbildningsminister Mats Persson att regeringen prioriterar hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Tänker ministern verka för att regeringen lämnar förslag om att det startas en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:810 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/ 02057 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:810 av Carina Ödebrink (S)

En ny tandläkarutbildning i Jönköping

Carina Ödebrink har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lämnar förslag om att det startas en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har ansökt hos regeringen om tillstånd att få utfärda tandläkarexamen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har som expertmyndighet för kvalitetssäkring av högre utbildning ombetts av Utbildningsdepartementet att inkomma med ett yttrande över ansökan. UKÄ har tillsatt en extern bedömargrupp bestående av sakkunniga, en arbetslivsrepresentant och en studentrepresentant som har granskat ansökan och genomfört intervjuer med representanter för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Utifrån bedömargruppens yttrande har UKÄ bedömt att Stiftelsen Högskolan i Jönköping inte har de förutsättningar som krävs för att utfärda tandläkarexamen. UKÄ har därför föreslagit att regeringen ska avslå ansökan.

Regeringen beslutade den 22 juni 2023 att avslå Stiftelsen Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda tandläkarexamen (U2022/01293).


Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning är fortsatt en prioriterad fråga för regeringen och vi följer utvecklingen nära. Det är bl.a. viktigt att se till att högskoleutbildningar håller hög kvalitet och uppfyller de krav som ställs i lag och förordning. Ordningen med en expertmyndighet som bedömer om en utbildningsanordnare har de förutsättningar som krävs för att få utfärda en examen är därför mycket viktig.

Stockholm den 4 juli 2023

–

Mats Persson

–

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.