En ny eller uppdaterad mineralstrategi

Skriftlig fråga 2022/23:680 av Eric Palmqvist (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I en värld med ökande befolkning och där stora befolkningsgrupper tar sig ur fattigdom ökar efterfrågan på produkter som förutsätter tillgång på metaller och mineral. Även om teknikerna att återvinna och återanvända produkter tillverkade av metall går framåt kvarstår det faktum att efterfrågan på jungfruligt material kommer att öka. Omställningen till ny och fossilfri teknik påskyndar också detta, då nya mineral som förekommer på andra platser än där gruvdrift sker i dag måste brytas för att möjliggöra omställningen. Samtidigt uppstår intressekonflikter mellan gruvnäringen och exempelvis jord- och skogsbruket, turistnäringen och andra markägare, varför det är av vikt att klargöra vilka intressen som är tyngst vägande och ska ges företräde.

År 2013 antogs en mineralstrategi, som sedan reviderades år 2015. Sedan dess har prospekteringstakten minskat och Sverige tappat i internationellt anseende som gruvnation i Fraser Institutes rankning över hur attraktiva olika länder är att göra gruvrelaterade investeringar i. Några nya gruvor har heller inte etablerats i Sverige under mycket lång tid. Detta samtidigt som efterfrågan på nya innovationskritiska metaller och mineral intensifierats för att kunna utveckla nya gröna tekniker. Tillgången till råvaror för utveckling av exempelvis batteri- och elmotorteknik pekas ut som helt central för den industriella utvecklingen. Samtidigt har det geopolitiska läget kraftigt försämrats, vilket gör oss mer sårbara än på mycket länge. Ökad självförsörjningsgrad av såväl basmetaller som innovationskritiska dito är därför strategiskt viktigt ur inte bara ett näringspolitiskt perspektiv utan också ett säkerhetspolitiskt dito. Till detta ska läggas det som fastslås i EU:s nyligen presenterade Critical Raw Materials Act.

Sammantaget torde det föreligga goda skäl för att revidera befintlig eller utarbeta en helt ny svensk mineralstrategi.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Avser ministern att verka för att en ny eller reviderad mineralstrategi för Sverige ska tas fram?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:680 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03142 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till r iksdagen

Svar på fråga 2022/23:680 av Eric Palmqvist (SD)
En ny eller uppdaterad mineralstrategi

Eric Palmqvist har frågat mig om jag avser att verka för att en ny eller reviderad mineralstrategi för Sverige ska tas fram.

Svensk gruv- och mineralnäring är av stor betydelse för Sveriges välstånd. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall viktiga för klimatomställningen samt om att tillförsäkra en god och hälsosam miljö, nationellt och globalt.

Det finns ett ökande behov av metaller för fossilfria energitekniker som vindkraft och solenergi, samt för omställningen av transportsektorn med laddinfrastruktur, batterier och elbilar.

För närvarande pågår arbete inom Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) för att se över behovet och förutsättningarna för att ta fram en ny mineralstrategi.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.