En ny arkivlagstiftning

Skriftlig fråga 2022/23:932 av Louise Thunström (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-21
Överlämnad
2023-08-22
Anmäld
2023-08-31
Svarsdatum
2023-09-05
Sista svarsdatum
2023-09-05
Besvarad
2023-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

 

Sverige behöver en ny och moderniserad arkivlagstiftning för att säkra data nu och i framtiden. Nuvarande arkivlagstiftning är över 30 år gammal, skapad i en helt annan tid och inte anpassad till digitaliseringen av förvaltning och samhälle. Som exempel kan nämnas de senaste decenniernas privatisering av välfärden. En stor del av det som tidigare utfördes av det offentliga utförs nu av privata företag, vilket gör att data inte tas om hand då det inte finns någon reglering kring detta.

Att säkra offentliga data och att definiera vad som är samhällsviktig information är av stor vikt, inte minst i ljuset av nuvarande politiska världsläge. Att inte ha en lagstiftning anpassad för den tid vi lever i riskerar både rättskipning och framtida forskning liksom tilliten till svenska myndigheter.

I våras gick Riksarkivet ut med att det är bråttom med att få ny lagstiftning på plats för att inte riskera den grundlagsskyddade rättigheten att ta del av allmän handling.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturministern:

 

När ämnar regeringen påbörja arbetet med att få en ny arkivlagstiftning på plats?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:932 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Ku2023/00885 Kulturdepartementet Kulturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:932 av Louise Thunström (S)
En ny arkivlagstiftning

Louise Thunström har frågat mig när regeringen ämnar påbörja arbetet med att få en ny arkivlagstiftning på plats.

Arbetet med betänkandet Härifrån till evigheten: En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv har återupptagits. Förslagen bereds i Regeringskansliet.

Stockholm den 5 september 2023

Parisa Liljestrand

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.