En nationell strategi för kompetensförsörjning

Skriftlig fråga 2022/23:582 av Serkan Köse (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-20
Anmäld
2023-04-21
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I en interpellationsdebatt den 11 april nämnde energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att regeringen tar fram en strategi för norra Sverige. Strategin kommer att vara holistiskt långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen.

Med anledning av det vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Innefattar denna strategi även arbetsmarknadsområdet, det vill säga ingår det en plan för att klara kompetensförsörjningen i den nämnda strategin?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:582 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 005 82 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:582 av Serkan Köse (S)
En nationell strategi för kompetensförsörjning

Serkan Köse har frågat mig om regeringens aviserade strategi för norra Sverige även innefattar arbetsmarknadsområdet, dvs. om det ingår en plan för att klara kompetensförsörjningen i strategin.

Den omfattande nyindustrialiseringen i Norrbotten och Västerbotten, där nya hållbara industrier etablerar sig, kan göra att norra Sverige blir ledande i den globala klimatomställningen. Genom att ligga i framkant med ny innovativ, hållbar teknik finns konkurrensfördelar för svenskt näringsliv och företagande. Den utveckling som nu sker är unik med flera parallella och omfattande investeringar med snabb omställningstakt och lång tidshorisont, en utveckling som också leder till en omvandling av hela samhället. 

Den strategi för norra Sverige som regeringen avsierat syftar till att accelerera den industriella gröna omställningen. Kompetensförsörjningen är ett av flera områden som kommer att lyftas fram i strategin. Arbete med strategin pågår inom Regeringskansliet och hålls ihop av Klimat- och näringslivsdepartementet.

Regeringens har sedan tidigare tillsatt en samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Samordnarens arbete har resulterat i en ökad förståelse för och kunskap om vilka behov som uppstår vid stora etableringar och expansioner. Regeringen har förlängt uppdraget för att bl.a. fortsatt främja koordinering, utforma samverkansformer för att aktörerna själva ska kunna ta arbetet vidare och säkerställa en god överlämning och avslut av samordningsarbetet.

Arbetsförmedlingen har för sin del, vid sidan om det generella arbete som myndigheten bedriver, inrättat ett kansli för omvandling och matchning i norr, med kontor i Skellefteå. Kansliet arbetar med både privata och offentliga arbetsgivare för att i så stor utsträckning som möjligt motverka kompetensbrist. Jag följer detta arbete med stort intresse.

Stockholm den 3 maj 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.