En arbetsmyndighet på EU-nivå

Skriftlig fråga 2017/18:1143 av Karin Enström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-04-04
Överlämnad
2018-04-05
Anmäld
2018-04-10
Svarsdatum
2018-04-11
Sista svarsdatum
2018-04-11
Besvarad
2018-04-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Kommissionen har presenterat ett förslag om en ny arbetsmyndighet på EU-nivå. Förslaget kommer som en konsekvens av den sociala pelaren, som regeringen tillsammans med kommissionen varit pådrivande för att inrätta.

Den 21 november 2017 var det överläggning i arbetsmarknadsutskottet om hur Sverige ska ställa sig till en arbetsmyndighet på EU-nivå. Mandatet som regeringen fick därifrån är tydligt. Regeringen ska aktivt motverka att en europeisk arbetsmyndighet inrättas.

Kommissionen har initiativrätt för att ta fram förslag till lagstiftning och i detta fall förslag till en ny myndighet. Samtidigt tar kommissionen fram förslag på områden där kommissionen uppfattar att det finns en önskan från medlemsländerna och/eller Europaparlamentet att lagförslag ska presenteras.

Likaså finns det både tillfälle och utrymme för ett lands regering och ansvarigt statsråd att formellt som informellt göra sitt lands önskan tydlig för kommissionen innan alla exakta detaljer för en ny myndighet har presenterats.

Min fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är därmed följande:

 

Hur har ministern och regeringen förvaltat detta mandat?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1143 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)A2018/

00825/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1143 av Karin Enström (M)
En arbetsmyndighet på EU-nivå

Karin Enström har frågat mig hur jag och regeringen har förvaltat mandatet om kommissionens aviserade förslag om en europeisk arbetsmyndighet.

Vid arbetsmarknadsutskottets överläggning den 21 november 2017 om kommissionens då aviserade förslag om en europeisk arbetsmyndighet förde en majoritet i utskottet bl.a. fram att man ser ett behov av att förbättra samarbetet och samordningen mellan medlemsstaterna och deras myndigheter. Dock ansåg man inte att det behöver inrättas en särskild myndighet på EU-nivå för detta och att Sverige aktivt bör arbeta för att en sådan myndighet inte inrättas. Utskottet delade regeringens uppfattning att det är centralt att respektera nationella arbetsmarknadsmodeller och medlemsstaternas kompetens på det sociala området och sysselsättningsområdet. Utskottet angav också att regeringen måste återkomma för överläggning när ett eventuellt förslag presenterades.

Efter överläggningen har centrala svenska utgångspunkter utifrån mandatet från riksdagen förts fram till kommissionen vid flera sammanhang på olika nivåer. Det har bl.a. anförts att behovet och mervärdet av att inrätta ett nytt EU-organ bör vägas mot andra möjliga sätt att förstärka existerande strukturer och verktyg. Detta särskilt mot bakgrund av EU:s minskade inkomster efter Brexit. Vikten av respekt för fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, nationella arbetsmarknadsmodeller och sociala trygghetssystem har också lyfts fram.

Kommissionen presenterade sitt förslag den 13 mars 2018 som nu analyseras. Jag återkommer inom kort till riksdagen för att överlägga om en svensk ståndpunkt för förslaget.

Stockholm den 11 april 2018

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.