En arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:650 av Isak From (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-10
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten kommer inom fem år att få sin kompetensförsörjning påverkad av den stora industriexpansionen i regionen. Av arbetsgivare som redan i dag påverkas upplever nio av tio att expansionen gjort det svårare för dem att behålla anställda. Detta visar Unionens rapport Kompetens avgörande för den gröna industriomställningen i norr.

Nu ankommer det på den nya regeringen att ta vidare det arbete som den tidigare regeringen påbörjade. Av det som hittills framkommit reses emellertid en del frågor, både i förhållande till de beslut som regeringen fattat i budget, exempelvis neddragningarna på utbildningsplatser och stöd till omställning, men också i termer av perspektiv.

När regeringen talar om norra Sverige är det otydligt vad som ingår i begreppet. I en debattartikel i Dagens industri den 11 januari undertecknad av statsråden Busch, Pehrson och Carlson nämns endast Norrbotten och Västerbotten explicit. Tittar man däremot på verkligheten ser vi en våg av investeringar svepa över mellersta och norra Sverige.

I artikeln anges att regeringens strategi för norra Sverige kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som ska beröras i strategin är energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan. Här är det viktigt att förstå att de utmaningar som regeringsföreträdarna belyser i debattartikeln också innefattar en stor brist i offentlig sektor där lärare och vårdpersonal är nästa grupp som nu behöver fler arbetskamrater.

Norrbottens och Västerbottens län var tidigt ute i att bereda möjligheter för den gröna industriella omställningen att ta fart i Sverige. Man har på många sätt visat vägen. Nu följer fler län i norra och mellersta Sverige efter. Då vore det olyckligt och okunnigt av regeringen att anlägga för snäva perspektiv som exkluderar delar av landet som står inför likartade utmaningar och möjligheter. Behovet av offensiva satsningar för bostadsbyggande, kompetensförsörjning, arbetsmarknadspolitik och bättre samordning är skriande i hela norra och mellersta Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Har ministern tagit initiativ till en arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige, och kan ministern i så fall redogöra för den?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:650 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 00 725 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:650 En arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige av Isak From (S)

Isak From har frågat mig om jag har tagit initiativ till en arbetsmarknads-strategi för norra Sverige och om jag i så fall kan redogöra för denna. Frågan ställs bland annat mot bakgrund av att jag tillsammans med statsråden Busch och Carlson i en debattartikel om regeringens aviserade strategi för norra Sverige, endast nämnde Norrbotten ochVästerbotten explicit.

Det finns en gyllene möjlighet för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa. Regeringen avser därför att ta fram en samlad långsiktig strategi för att främja den gröna nyindustrialiseringen.

Regeringens strategi kommer att ha fokus på Norrbottens och Västerbottens län, där omställningen är av en historiskt stor omfattning med flera stora parallella företagsetableringar och företagsexpansioner som planeras att realiseras i mycket snabb takt. Kompetensförsörjningen är ett av flera områden som kommer att lyftas fram i strategin. Fokus ligger därmed i linje med uppdrag som såväl den förra som den nuvarande regeringen gett till den samordnare som tillkallats för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten (N2020/03132 och N2022/02328). Arbete med strategin pågår inom Regeringskansliet och hålls ihop av Klimat- och näringslivsdepartementet.

Kompetensförsörjningen, liksom flera andra för regeringen strategiska områden, är förstås av stor vikt för omställningen i hela landet. Det gäller inte minst för de övriga län som attraherar större företagsetableringar och företagsexpansioner. Det lärande och de innovativa samarbeten som nu skapas i Norrbotten och Västerbotten kommer därmed att kunna understödja liknande omställningsprocesser i andra delar av landet. Till detta bidrar Tillväxtverkets uppdrag att bistå regioner och kommuner i hela landet med insatser vid varsel och omställning, där även arbete med större företagsetableringar och företagsexpansioner ingår (N2022/00781).

Gymnasie- och vuxenutbildningen utgör stommen när det gäller utbildning av arbetskraft. Riksdagen har fattat beslut om budgetpropositionen för 2023 där några av regeringens viktiga förslag var en fortsatt satsning på statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och medel för att antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan även i fortsättningen ska ligga på en hög nivå.

Arbetsförmedlingen har, vid sidan om sin reguljära verksamhet, inrättat ett kansli för omvandling och matchning i norr, med kontor i Skellefteå. Kansliet arbetar med både privata och offentliga arbetsgivare för att i så stor utsträckning som möjligt motverka kompetensbrist. De arbetssätt och metoder som myndigheten anser är framgångsrika ska kunna skalas upp och bidra till myndighetens arbete med en effektivare matchning i stort. Arbetsförmedlingen har också som ett led i arbetet inrättat en nationell samordningsfunktion för kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Arbete pågår med att utveckla arbetssätt och metoder för att bidra till att möta rekryteringsbehov i samband med större företagsetableringar och företagsexpansioner i hela landet. Arbetsförmedlingen har i dagarna till Arbetsmarknadsdepartementet inkommit med en lägesbeskrivning rörande ett regleringsbrevsuppdrag om kompetensförsörjning, arbetsgivarkontakter och arbetsinriktade insatser. I lägesbeskrivningen redovisas arbetet närmare.

Stockholm den 17 maj 2023

Johan Pehrson –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.