Till innehåll på sidan

Elprisstödets utformning för ekonomiska föreningar och kooperativa näringsidkare

Skriftlig fråga 2022/23:243 av Ewa Pihl Krabbe (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-19
Överlämnad
2023-01-19
Anmäld
2023-01-20
Svarsdatum
2023-02-01
Sista svarsdatum
2023-02-01
Besvarad
2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Enligt beslut från Energimarknadsinspektionen ska ett tak på två miljoner euro tillämpas vad gäller elprisstödet för näringsidkare. Dock framgår ej hur en koncern ska hanteras/definieras utifrån taket på stödet om två miljoner euro. I beslutet för hur stödet ska betalas ut går det inte att utläsa om taket gäller koncernen som sådan eller per bolag i en koncern.

Det är viktigt att utformningen av elprisstödet inte görs på ett sätt där svensk industris konkurrensförmåga begränsas av andra regler än våra konkurrentländer i EU. Det finns ingen rättvisa eller egenvärde i att utforma elprisstödet efter företagens val av organisationsform. Utformningen behöver vara neutral, då det är själva elanvändningen i ett företag som är det viktiga, inte om företaget ägs av en koncern.

Nuvarande förslag om utformning av stödet till företag missgynnar ekonomiska föreningar utan personligt ansvar och kooperativa sammanslutningar. Det upplevs som orättvist och ger konkurrensfördelar till företag som har valt annan organisationsform.

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges följande: ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.”

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

Avser ministern att säkerställa en rättvis fördelning av elprisstödet till svenska näringsidkare oavsett val av organisationsform?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:243 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/02014 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 1 februari 2023.

Svar på fråga 2022/23:243 av Ewa Pihl Krabbe (S)
Elprisstödets utformning för ekonomiska föreningar och kooperativa näringsidkare

Ewa Pihl Krabbe har frågat mig om jag avser att säkerställa en rättvis fördelning av elprisstödet till svenska näringsidkare oavsett val av organisationsform.

Regeringen gav den 22 december 2022 Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att på nytt ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda så kallade kapacitetsavgifter för att finansiera åtgärder som på kort sikt kan komma näringsidkare och juridiska personer till del. Detta sedan Svenska kraftnäts tidigare förslag om elstöd till företag, efter Energimarknadsinspektionens beslut om tillägg av ett tak samt tillhörande ansökningsförfarande, bedömts stå i strid med EU:s statsstödsregler.

Svenska kraftnät inkom den 4 januari 2023 med en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen. Ansökan godkändes den 11 januari 2023. Regeringen arbetar nu så snabbt som möjligt för att implementera stödet, bland annat genom framtagandet av en stödförordning samt statsstödsanmälan till EU-kommissionen. Regeringen kommer inom en snar framtid återkomma med närmare detaljer kring stödets utformning.

Stockholm den 1 februari 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.