Effekterna av den nya stödområdesindelningen

Skriftlig fråga 2015/16:738 av Ulla Andersson (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt EU ska stödområdeskartan förändras liksom indelningen av stödområdena. Regeringen har därför överlämnat ett förslag till EU-kommissionen om en ny sådan stödområdesindelning. EU-kommissionen har därefter beslutat att den nya områdeskartan för kompensationsstödet och den nationella ersättningen ska gälla 2016.

Detta innebär en stor förändring för en del bönder. I Gävleborgs län påverkas bönder i Alfta och Bollnäs församling på ett mycket påtagligt sätt. De har hamnat i stödområde 5 medan gårdarna i närheten har hamnat i stödområde 4. Det leder till att gårdar med mjölkproduktion får helt olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet; lönsamheten och fastighetspriset påverkas, liksom förmågan att betala arrende på mark. Detta sker trots att det inte finns några skillnader i odlingsbetingelserna.

I det berörda området ligger gårdarna mellan två och åtta kilometer från gränsen till stödområde 4. Den ekonomiska skillnaden på det nationella stödet under 2016 blir 300 kronor lägre per hektar och ca 2 500 kronor per ko och år. Den nya nivån på kompensationsstödet innebär ytterligare ca 200 000 kronor i lägre intäkter.

Sverige behöver få en större självproduktion av livsmedel och vi behöver fler bönder. Allt för många bönder tvingas ge upp på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte är rimliga att bedriva verksamhet under, speciellt när man beaktar riskerna i verksamheten. Fler bönder riskerar att slås ut när nu stödområdena ändras.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att motverka de effekter som den nya stödområdesindelningen leder till för lantbrukare i områden som till exempel Alfta och Bollnäs församling?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:738 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00927/HL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:738 av Ulla Andersson (V) Effekterna av den nya stödområdesindelningen

Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att motverka de effekter som den nya stödområdesindelningen leder till för lantbrukare i områden som till exempel Alfta och Bollnäs församling.

Att behålla jordbruksproduktionen och det öppna odlingslandskapet i bygder med mindre goda naturliga odlingsförutsättningar är viktigt ur både jobb- och miljöaspekter.

Av det skälet avsätts stora belopp för att stödja jordbruket i sådana delar av Sverige. Detta sker dels inom ramen för landsbygdsprogrammet och dels genom det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. I båda stödformerna finns möjligheter att differentiera stödnivåerna beroende på hur stora odlingsnackdelarna är. Regler för hur en sådan differen-tiering får göras finns i den EU-gemensamma lagstiftningen som i sin tur baseras på de regler som EU har förbundit sig att följa inom WTO:s regelverk för stöd inom den s.k. gröna boxen.

Den förändring av stödområdesindelningen som nu har gjorts får både positiva och negativa konsekvenser. För att mildra effekterna för dem som får mindre stöd än tidigare har ett övergångsstöd skapats inom ramen för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige, vilket innebär att stödet till företag med mjölkkor inte ska minska med mer än 12 öre per kilo mjölk. För kompensationsstödet är utrymmet för nationella särlösningar begränsat, men jag har initierat ett arbete som syftar till att undersöka om det är möjligt att justera områdesindelningen inom de givna legala ramarna för att minska de negativa effekterna av en ny områdesindelning.

Stockholm den 10 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.