E18 sträckan Köping-Västjädra

Skriftlig fråga 2015/16:1113 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-15
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangel som binder samman Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg, och i övrigt består E18 av landsväg och motortrafikled.

Efter det att sträckorna Västerås–Västjädra och Sagån–Enköping byggts om till motorväg återstår nu bara Köping–Västjädra för att få motorväg hela vägen från Örebro till Stockholm och binda samman regionen.

I dag är sträckan Köping–Västjädra i Västmanland en sträcka som ger upphov till både olyckor och trafikkaos. Sträckan är en viktig del för att arbetspendlingen och transportsystemet runt Mälardalen och i Västmanland ska fungera tillfredsställande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att påbörja utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1113 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02824/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1113 av Åsa Coenraads (M) E18 sträckan Köping–Västjädra

Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att påbörja utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra.

I den nationella trafikslagsövergripande planen för perioden 2014–2025 är kapacitetsbrister på sträckan Köping–Västjädra angiven som en av de utpekade brister som kräver ytterligare utredning. Det innebär att Trafikverket bör fortsätta att utreda den aktuella sträckan och att utredningsarbetet bör ha som målsättning att vara så pass klart att åtgärder kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och ramar för nya länsplaner för perioden 2018–2029. Regeringen avser att under 2016 lägga fram en proposition som underlag för riksdagens beslut om inriktning och ekonomiska ramar för planperioden. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Frågor om eventuella åtgärder på E18 tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.

Stockholm den 27 april 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.