Dyslexi, hjälpmedel och nationella prov

Skriftlig fråga 2015/16:1129 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-20
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Sista svarsdatum
2016-04-27
Svarsdatum
2016-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

För elever med läs- och skrivsvårigheter är de nationella proven i årskurserna 3 och 6 särskilt påfrestande. Skolverket anser nämligen att elever i de årskurserna inte ska få använda sina ordinarie hjälpmedel när de gör proven, allt för att Skolverket på ett övergripande nationellt plan vill testa och statistiskt mäta läsförmågan hos samtliga elever i en viss åldersgrupp.

I den nyligen presenterade utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) visar utredaren glädjande nog större förståelse för individen och menar att anpassningar och tillgång till hjälpmedel bör omfattas av det gemensamma ramverket för proven. I utredningen föreslås att de nationella proven stegvis ska digitaliseras med målsättningen att alla prov ska vara digitaliserade år 2022. Det är något som bedöms kunna öka likvärdigheten inte minst för elever med läs- och skrivsvårigheter. Problemet är bara att detta i så fall skulle göras möjligt tidigast om sex år.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin vilka åtgärder ministern kommer att vidta för att elever med läs- och skrivsvårigheter redan i dag ska kunna få använda sina hjälpmedel i samband med att de gör de nationella proven.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1129 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/01985/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1129 av Betty Malmberg (M) Dyslexi, hjälpmedel och nationella prov

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder som jag kommer att vidta för att elever med läs- och skrivsvårigheter redan i dag ska kunna få använda sina hjälpmedel i samband med att de gör nationella prov.

Jag anser att det är av största vikt att alla elever ges lika förutsättningar att genomföra de nationella proven, samtidigt är det viktigt att proven prövar det de är avsedda att pröva. På Skolverkets webbplats - http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/anpassningar-av-nationella-prov-1.201545 -

finns information om vilka anpassningar som kan göras för elever med funktionsnedsättning, dels för de olika årskurserna där nationella prov används, dels för de olika proven. Denna information finns även i den lärarinformation som är kopplade till respektive prov. En elev måste inte ha en diagnos för att få göra ett nationellt prov på ett anpassat sätt. Det är elevens behov av anpassning som avgör. Det är rektorn som i första hand beslutar om anpassningar, men rektorn kan delegera beslutet till en lärare. Vanliga anpassningar är bl.a. förlängd provtid eller att eleven får möjlighet att använda hjälpmedel, t.ex. att genomföra skrivuppgiften på en dator.

Om en elev med funktionsnedsättning har ett åtgärdsprogram där det anges att han eller hon får använda sig av hjälpmedel i undervisningen kan rektorn besluta att dessa hjälpmedel även får användas under nationella prov, under förutsättning att provet fortfarande prövar det som det är avsett att pröva. Om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver genomföra ett nationellt prov eller delprov.

Som Betty Malmberg skriver anges det i betänkande Likvärdigt, rättsäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskaps-bedömning (SOU 2016:25) att anpassningar och tillgång till hjälpmedel bör omfattas av det gemensamma ramverket för proven och det anser jag vara helt rätt väg att gå. Betänkandet har remitterats och sista svarsdatum är den 30 augusti 2016. Förslagen kommer sedan att beredas inom Regeringskansliet.

Stockholm den 29 april 2016

Gustav Fridolin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.