Till innehåll på sidan

Dröjsmål med publicering av produkter till och från Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2022/23:834 av Rasmus Ling (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-30
Överlämnad
2023-07-03
Besvarad
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsminister Ulf Kristersson (M)

 

Det har blivit alltmer förekommande att produkter som lämnas till regeringen, såsom promemorior, och produkter som regeringen tar fram, såsom utredningsdirektiv och lagrådsremisser, presenteras på presskonferenser, men att själva publikationerna inte finns tillgängliga att läsa.

Det är inte ovanligt att det tar mer än ett dygn innan dokumenten är upplagda på regeringens hemsida. Ett exempel i närtid är promemorian Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17), som presenterades av utredaren Sara Markstedt tillsammans med Gunnar Strömmer den 26 juni. Promemorian fanns inte tillgänglig förrän sent på eftermiddagen den 27 juni. Ett annat exempel är utredningsdirektivet om det så kallade bidragstaket (dir. 2023:70), som presenterades på en presskonferens vid lunchtid den 8 juni med bland andra statsministern och socialförsäkringsministern. Det fanns inte tillgängligt att ta del av förrän på eftermiddagen dagen därpå.

I Sverige gäller allmänt att upprättade offentliga handlingar ska göras tillgängliga så snart som möjligt. Eftersom syftet med en presskonferens är att meddela allmänheten om vad regeringen avser att göra så är det extra viktigt att kunna göra det i anslutning till presskonferensen. Att dröja med publicering försvårar dessutom för såväl medier som den politiska oppositionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Ulf Kristersson:

 

Avser statsministern att vidta några åtgärder så att mottagna och presenterade dokument omedelbart görs tillgängliga på regeringens hemsida?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:834 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/ 01640 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:834 av Rasmus Ling (MP)
Dröjsmål med publicering av produkter till och från Regeringskansliet

Rasmus Ling har frågat statsministern om han avser att vidta några åtgärder så att mottagna och presenterade dokument omedelbart görs tillgängliga på regeringens hemsida.

Frågan har överlämnats till mig.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Ett av de viktigaste uttrycken för principen är rätten att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Att en presskonferens hålls innebär inte per automatik att den eller de handlingar som hör samman med det arbete eller den fråga som en presskonferens rör är allmänna. Flera åtgärder kan behöva vidtas t.ex. efter ett regeringsbeslut har fattats för att en handling som hör till ett sådant beslut ska anses upprättad och bli allmän. Det är först när en handling är allmän som var och en har rätt att ta del av den.

Av tryckfrihetsförordningen följer att en begäran om att ta del av en allmän handling ska behandlas genast eller så snart det kan ske. När det däremot gäller publicering av information på regeringens webbplats finns det inte någon motsvarande skyldighet och en sådan publicering betraktas närmast som en tillgänglighets- och serviceåtgärd. Det är likväl en självklar utgångspunkt för regeringen att öppenhet och insyn ska prägla verksamheten. Av bl.a. det skälet publiceras regelmässigt ett stort antal handlingar som t.ex. betänkanden, lagrådsremisser och propositioner på regeringens hemsida. Det är eftersträvansvärt att sådana handlingar görs tillgängliga för allmänheten så snart det kan ske.

Jag delar alltså Rasmus Lings uppfattning om vikten av att allmänheten i anslutning till en presskonferens kan ta del av betänkanden, lagrådsremisser och liknande. Regeringen kommer fortsätta att arbeta för att verksamheten ska präglas av öppenhet och insyn. Några andra åtgärder behöver inte vidtas.

Stockholm den 17 juli 2023

Gunnar Strömmer

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.