Drift och underhåll av vägar

Skriftlig fråga 2015/16:1141 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-25
Överlämnad
2016-04-25
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den tunga yrkestrafiken är beroende av ett väl utbyggt och fungerande vägnät. För att hålla en hög standard av landets vägar samt reparera de skador som uppkommer behövs ett ständigt underhåll, vilket givetvis kostar stora summor pengar varje år. I regeringens vårproposition försvinner dock en halv miljard kronor från just drift och underhåll. Pengarna ska inte tas från drift och underhåll av järnväg, utan det är anslaget för drift och underhåll av vägar som inte får användas fullt ut under 2016. Resultatet av det bli rimligtvis att delar av det nödvändiga underhållet inte blir av eller skjuts upp.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet att det går att minska anslaget för drift och underhåll av vägar utan att det får negativa effekter för nödvändiga transporter och den tunga yrkestrafiken?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1141 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03052/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1141 av Sten Bergheden (M) Drift och underhåll av vägar

Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att det går att minska anslaget för drift och underhåll av vägar utan att det får negativa effekter för nödvändiga transporter och den tunga yrkestrafiken.

Regeringen har under hösten och vintern noga följt utgiftsutvecklingen, vilket har visat på att utgifterna för framförallt migration beräknas stiga kraftigt 2016 jämfört med när budgetpropositionen togs fram. För att undvika att slå i utgiftstaket och för att värna välfärdens verksamheter aviserade regeringen i slutet av 2015 ett antal åtgärder med utgiftsbegränsande effekt. Regeringen är enligt budgetlagen skyldig att vidta åtgärder för att undvika ett överskridande av taket. En av åtgärderna innebär att anslaget till vidmakthållande väg ska minska med 500 miljoner kronor under 2016.

Trafikverket har meddelat mig att underhållsverksamheten kommer att genomföras så att inga omedelbara konsekvenser uppstår gentemot trafikanter trots neddragningen av anslaget. Neddragningen innebär dock bland annat att delar av planerade åtgärder kommer behöva senareläggas. Jag vill dock påminna om att neddragningen är tillfällig och att avsatta medel för vidmakthållande väg efter neddragningen ändå uppgår till 12,3 miljarder kronor.

Stockholm den 2 maj 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.