Till innehåll på sidan

Diskriminering av personer med funktionsnedsättning vid tillsättande av jobb

Skriftlig fråga 2022/23:627 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-04
Anmäld
2023-05-05
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sverige står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen framåt. Många jobb finns lediga samtidigt som många är arbetslösa. Det är en klyfta som vi behöver minska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Samtidigt ser vi att demografin framöver ser utmanande ut då färre i arbetsförålder ska täcka upp för att fler har behov av välfärdens tjänster.

Med det här behöver vi ge alla en bra väg in till arbetsmarknaden. Det var något som debatterades den 11 april när vi debatterade min interpellation om möjlighet till arbete för fler med funktionsnedsättning.

Den 28 april kom SCB med ny statistik för situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är vid rapportens tidpunkt 17,3 procent. Samtidigt är andelen som jobbar heltid endast 60,9 procent vilket kan jämföras med övriga befolkningen där 82,2 procent jobbar heltid.

I rapporten pekas också ut att hela 32,2 procent av gruppen har blivit utsatt för diskriminering. Den största orsaken pekas ut att vara tillsättande av jobb, där 15 procent svarar att de blivit utsatt för diskriminering när de sökt ett jobb som de haft tillräckliga meriter för.

Det här är problematiskt då vi behöver alla som kan jobba i arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Hur ska vi få fler med funktionsnedsättning i arbete och minska diskrimineringen vid tillsättningen av jobb?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:627 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

Till A2023/ 00697 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsminister n Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:627 av Jim Svensk Larm (S) Diskriminering av personer med funktionsnedsättning vid tillsättande av jobb

Jim Svensk Larm har frågat mig hur vi ska få fler med funktionsnedsättning i arbete och minska diskrimineringen vid tillsättningen av jobb.

Det är av stort vikt att alla som kan arbeta ska göra det. Möjligheten till arbete är avgörande för att bryta utanförskap och att få fler i arbete stärker välfärden. Kompetensförsörjningen är också en helt central utmaning på arbetsmarknaden. Trots att flera indikatorer pekar mot ett försämrat arbetsmarknadsläge råder det brist på arbetskraft i flera sektorer. Grunden för att tackla dessa utmaningar är en tydligare arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta, att utbilda sig till ett yrke där det råder brist och att flytta dit där jobben finns.

Det är oroande att rapporten som Jim Svensk Larm hänvisar till visar på att många personer med funktionsnedsättning står långt från arbetsmarknaden, utan en egen inkomst och därmed utan verklig möjlighet till frihet att självständigt forma sitt liv och etablera sig på arbetsmarknaden.

För att få ned arbetslösheten och ge fler med funktionsnedsättning möjligheten till arbete eller utbildning behövs arbetsmarknadspolitiska insatser och stöd som kan anpassas efter den enskildes förutsättningar och behov. Det behövs också effektiva metoder och arbetssätt för att kunna identifiera en funktionsnedsättning, för att snabbt kunna erbjuda relevanta insatser. Vidare krävs ett aktivt arbete med att ackvirera platser hos arbetsgivare till den arbetssökande.

Ingen människa ska utsättas för diskriminering. Det är därför även oroande att rapporten visar på att personer med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerade i arbetslivet. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser med förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen ställer även krav på att alla arbetsgivare ska arbeta förbyggande och främjande för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat funktionsnedsättning.

Jag vill också uppmärksamma det nationella målet för funktionshinderspolitiken och genomförandet av detta som innebär att målet ska inriktas mot bland annat att förebygga och motverka diskriminering.

Stockholm den 10 maj 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.