Det svenska medlingsnätverket för kvinnor

Skriftlig fråga 2022/23:530 av Linnéa Wickman (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

År 2015 startade den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen upp ett svenskt kvinnligt medlingsnätverk med kvinnor som har erfarenhet och expertkunskap inom diplomati, fredsbyggande, fredsmedling och fredsförhandling. Detta var en del av den feministiska utrikespolitiken och insikten om att ingen fred efter väpnad konflikt blir hållbar om kvinnor utesluts från fredsprocesser och förvägras en plats vid bordet.

Medlingsnätverket har varit en av metoderna från Sveriges sida för att bidra till att nå målen i FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet liksom efterföljande resolutioner och FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Nätverkets medlemmar har utfört ett viktigt arbete runtom i världen för att bidra till att kvinnors perspektiv, behov och intressen prioriteras vid byggandet av fred och därmed till att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i pågående fredsprocesser. Nätverket har även bidragit till att utbilda kvinnor från andra länder i medling och diplomati.

Även om framsteg skett sedan FN:s säkerhetsråd 2000 antog resolution 1325 som stipulerar att kvinnor måste involveras i allt arbete för fred och gemensam säkerhet så är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade i fredssamtal och medlingsprocesser. Det finns därmed inget tvivel kring behovet av det kvinnliga medlingsnätverkets fortsatta insatser och bidrag till fredsbyggande i världen.

Det kvinnliga medlingsnätverket samordnades av Folke Bernadotteakademin, FBA men ligger i dag vilande efter besked från regeringen i myndighetens regleringsbrev för 2023. Regeringen har även valt att skära ned i årets anslag till FBA. 

Med anledning av detta är min fråga till utrikesminister Tobias Billström:

 

Vilka är skälen till beslutet från regeringen att det svenska medlingsnätverket för kvinnor läggs vilande, och avser ministern och regeringen att återstarta det kvinnliga medlingsnätverket eller innebär beslutet i årets regleringsbrev en permanent nedläggning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:530 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 05442 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:530 av Linnéa Wickman (S)
Det svenska medlingsnätverket för kvinnor

Linnéa Wickman har frågat mig om skälen till att det svenska medlingsnätverket för kvinnor är vilande och om regeringen avser återstarta nätverket.

Det svenska kvinnliga nätverket har fungerat som en resurs för medling och dialog i konfliktsituationer, och ett bidrag till det internationella samtalet om kvinnor, fred och säkerhet. Nätverket har haft en opinionsbildande roll i relaterade frågeställningar, utifrån det ursprungliga uppdraget att öka antalet svenska kvinnor i medling och kvinnors deltagande i konfliktdrabbade länder.

I ljuset av en förändrad internationell miljö, och som ett naturligt steg efter några år av verksamhet, har regeringen bedömt att det finns skäl att se över detta arbete. Regeringen har därför i sitt regleringsbrev till FBA uttryckt att verksamheten i det svenska medlingsnätverket ska vila i avvaktan på en utvärdering, vars slutrapport ska avläggas senast 30 juni 2023.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att granska om det arbete som nätverket har bedrivit har varit ett effektivt sätt för Sverige att bidra till de uppställda målen så som de formulerats i regeringens uppdrag till Folke Bernadotteakademin (FBA). FBA ombeds inkomma med ett underlag till denna utvärdering. Beslut om framtiden för det svenska kvinnliga medlingsnätverket kommer vara avhängigt slutsatserna från detta arbete.

Regeringens engagemang för kvinnor, fred och säkerhet sker i många sammanhang. När kvinnor tillåts delta i fredsprocesser tenderar freden att bli mer långvarig och hållbar. Därför är arbetet med kvinnor, fred och säkerhet en viktig del i Sveriges utrikespolitik. Jag vill som exempel lyfta fram lanseringen av Ukrainas uppdaterade handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet vid FN i New York den 6 mars 2023, i samband med det årliga mötet för FN:s kvinnokommission (CSW). Sverige stod tillsammans med Ukraina värd för lanseringen, genom jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Stockholm den 19 april 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.