Den svenska livsmedelsproduktionen

Skriftlig fråga 2022/23:578 av Sofia Skönnbrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-19
Överlämnad
2023-04-19
Anmäld
2023-04-20
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Det ekonomiska läget för svenska hushåll är akut. Barnfamiljer, pensionärer och ensamstående pressas nu på ett sätt som vi inte har sett på decennier. Maten är rekorddyr, och priserna fortsätter att öka. Vi befinner oss i en situation där allt fler människor vänder på varje krona för att få sin privatekonomi att gå ihop.

I detta pressade läge tvingas allt fler välja det billigaste alternativet på butikshyllorna, vilket oftast inte är det svenska.

Dyrare insatsvaror för producenter i kombination med försämrad köpkraft bland konsumenter riskerar att påverka livsmedelsföretagens lönsamhet. Den yttersta risken är konkurs, vilket inte bara är en tragedi för den enskilda företagaren utan också för vårt lands försörjningsgrad. 

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina visar tydligt vikten av en höjd beredskap i Sverige, inte minst när det kommer till livsmedel. Vi behöver se fler svenska producenter, inte färre.

Livsmedelsverket har till uppgift att övervaka livsmedelsförsörjningen i Sverige och gradera läget utifrån en femgradig skala. I början av mars uppgav Livsmedelsverket att den kortsiktiga påverkan på försörjningen bedömdes som en tvåa. På medellång och lång sikt framkom det dock att påverkan bedömdes vara en trea, vilket innebär att det finns en betydande påverkan på den.

Den svenska livsmedelsförsörjningen befinner sig minst sagt i ett kritiskt läge, och i stället för att uppmana konsumenterna att välja det billigaste alternativet borde regeringen göra allt den kan för att lindra situationen för svenska livsmedelsproducenter.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hjälpa svenska livsmedelsproducenter genom krisen och säkra produktionen av inhemska livsmedel på lång sikt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:578 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/ 02319 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:578 av Sofia Skönnbrink (S)
Den svenska livsmedelsproduktionen

Sofia Skönnbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hjälpa svenska livsmedelsproducenter genom krisen och säkra produktionen av inhemska livsmedel på lång sikt.

Sedan livsmedelsstrategin lanserades 2017 har en rad omvärldsfaktorer förändrats som har en tydlig påverkan på livsmedelskedjan. År 2018 drabbades jordbruket hårt av torkan, därefter av coronapandemin som påverkade leveranskedjor och konsumtionsmönster. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har dessutom påverkat kostnadsläget och gett en negativ inverkan på den globala livsmedelsmarknaden samt en negativ säkerhetspolitisk utveckling. De ökade kostnaderna på insatsvaror, råvaror och energi har lett till ökade kostnader i produktionsled. Vidare har det lett till ökade priser i konsumentled, Statistiska centralbyråns konsumentprisindex i mars 2023 visade att priserna på livsmedel har stigit med över 20 procent det senaste året.

Inflationen gör att konsumenter väljer bort dyrare alternativ, vilket riskerar att försämra konkurrenssituationen för svensk livsmedelsproduktion som i huvudsak konkurrerar med hög kvalitet och god djurhållning. För att stötta svenska livsmedelsproducenter genom svårare tider behöver mervärden i svensk livsmedelsproduktion framhävas och konkurrenskraften stärkas.

Regeringen arbetar nu med att vidareutveckla genomförandet av livsmedelsstrategin just för att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelskedjan. Syftet är att fånga upp synpunkter och förslag kring vad som behövs för att förverkliga livsmedelsstrategins övergripande mål. Regeringen vill se en produktionsökning som skapar fler jobb i hela landet och som stärker svensk försörjningstrygghet. Svensk mat är god och har relativt låg klimat- och miljöpåverkan.

Stockholm den 26 april 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.