Den oroande utvecklingen i Malaysia

Skriftlig fråga 2015/16:1086 av Sofia Damm (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-11
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Situationen i Malaysia har snabbt försämrats. Allteftersom regimen antagit vagt formulerade lagar för att tysta regimkritiker och allmänhetens missnöje blir läget allt värre. Ändringar av lagen om uppvigling har fått EU:s utrikestjänst att reagera, och som en följd antog Europaparlamentet i december 2015 resolutionen Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om Malaysia (2015/3018), i vilken ledamöterna uttrycker oro över den kraftiga ökningen av antalet personer som åtalats eller gripits enligt lagen om uppvigling och uppmanar de malaysiska myndigheterna att upphäva lagen och se till att all lagstiftning är i enlighet med internationella normer om yttrande- och föreningsfrihet och skydd för de mänskliga rättigheterna.

Enbart med stöd av lagen om uppvigling har minst 78 personer blivit föremål för utredningar eller åtal sedan början av 2014. Senast i februari i år straffades sex studenter vid University of Malaya för att ha hållit en presskonferens utan universitetets tillåtelse. Vid presskonferensen krävde studenterna ett tillbakadragande av lagen om uppvigling. Detta är bara ett fall av många där detta universitet, genom att tillämpa landets repressiva lagar, hindrat studenter från att öppet debattera och diskutera ämnen såsom mänskliga rättigheter. Snaran kring människorättsaktivister dras åt allt hårdare.

Ett tv-team till australiensiska ABC fängslades och utvisades från Malaysia när de spelade in en dokumentär om korruption i landet. Människorättsorganisationer har även rapporterat om gripande av en person som öppet kritiserat premiärministern på Facebook.

Hbtq-personer i Malaysia lever under ständiga hot och utsätts för politisk hets, godtyckliga gripanden, fysiska och sexuella angrepp, fängslanden och andra övergrepp. Som hbtq-person kan man fällas för brott mot sodomilagen. En människorättsaktivist som fått utstå denna förföljelse är oppositionsledaren Anwar Ibrahim. Han har vid upprepade tillfällen anklagats och dömts i enlighet med landets sodomilagar i politiskt motiverade processer som långt ifrån uppfyllt internationella normer för rättvisa rättegångar.

Detta är några exempel på kraftigt försämrade, och i vissa fall den totala avsaknaden av, mänskliga rättigheter i dagens Malaysia. Till detta kommer allvarliga misstankar om korruption.

Malaysia är en av Sveriges största handelspartner i Sydostasien. Handeln mellan Sverige och Malaysia uppgick till ca 5,6 miljarder kronor 2014, och samtidigt har Sverige bidragit med 5 miljoner kronor till Malaysia i bistånd under 2015.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

Vad gör statsrådet utifrån Sveriges roll i Malaysia för att stoppa denna katastrofala utveckling där människor allt oftare fängslas godtyckligt, där oppositionen tystas, repressionen ökar och allvarliga misstankar om korruption sopas under mattan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1086 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1086 av Sofia Damm (KD) Den oroande utvecklingen i Malaysia

Sofia Damm har frågat mig vad jag utifrån Sveriges roll i landet avser göra för att stoppa den oroande utvecklingen rörande mänskliga rättigheter i Malaysia.

Värnandet om mänskliga rättigheter står som bekant högt upp på regeringens utrikespolitiska agenda. Jag håller med Sofia Damm om att de exempel hon anför ger anledning till oro. Genom vår ambassad i Kuala Lumpur förs en löpande dialog med våra partners om situationen beträffande mänskliga rättigheter i landet. Frågorna tas också regelmässigt upp vid bilaterala samtal på politisk nivå. Senast skedde detta under statsrådet Kristina Perssons besök i Malaysia i november 2015. Statsrådet uttryckte då oro över utvecklingen och lyfte särskilt fram frågan om den fängslade oppositionspolitikern Anwar Ibrahim.

Våra synpunkter kommer också till uttryck genom EU som i flera uttalanden reagerat mot inskränkningar av press- och yttrandefriheten.

Genom EU för vi också en dialog med Malaysia om specifika frågor som exempelvis tillämpningen av dödsstraff.

Jag vill tillägga att Sverige inte ger bilateralt bistånd till Malaysia. Däremot ger Sida stöd till svenska civilsamhällsorganisationer, myndigheter och universitet som bedriver bistånd inom prioriterade områden och som själva beslutar om val av partners och länder.

Vi avser noga följa utvecklingen och följa upp frågorna i vår fortsatta dialog med Malaysia.

Stockholm den 20 april 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.