Den ekonomiska krisen i Region Skåne

Skriftlig fråga 2022/23:924 av Anna Wallentheim (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-17
Överlämnad
2023-08-17
Anmäld
2023-08-22
Svarsdatum
2023-08-31
Sista svarsdatum
2023-08-31
Besvarad
2023-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Den ekonomiska prognosen för Region Skåne efter juni månad pekade på ett underskott på nästan 5 miljarder kronor jämfört med föregående år, och helårsresultatet ser i nuläget ut att försämras med hela 8 miljarder kronor jämfört med 2022.

 

Region Skånes ekonomi blöder, och sedan katastrofprognosen i våras har läget försämrats. Detta gick det att läsa om i Sydsvenskan den 15 augusti 2023, och det tuffa ekonomiska läget i Region Skåne har lett till att regionledningen planerar för hårda sparåtgärder.

 

Redan nu får Region Skåne ut mindre pengar från den statliga kömiljarden på grund av sämre tillgänglighet än övriga landet, och stora delar av underskottet i regionen kan kopplas till hälso- och sjukvården som redan i dagsläget har en mycket stram budget. Det är därför med stor oro för skåningarnas hälsa och rätt till sjukvård jag nu läser om planerna på hårda sparåtgärder. Redan nu brottas nämligen regionen med brist på vårdplatser, långa vårdköer och dålig arbetsmiljö.

 

I artikeln från Sydsvenskan går det att läsa att regionledningen under sommaren arbetat med förslag på sparåtgärder inom sjukvården. De vill dock inte specificera vilka åtgärder det rör sig om innan regeringen presenterat sin kommande budgetproposition, eftersom de hoppas att regeringen ska skjuta till mer stadsbidrag till regionerna.

 

Det är dock inte bara i Skåne som krisen är ett faktum. Samtliga regioner i landet prognostiserar stora underskott för 2023 och 2024, och enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är krisen större än man tidigare befarat. Prognoser som kommer att slå hårt mot redan drabbade människor, mot välfärden och mot välfärdens personal om regeringen inte ökar statsbidragen till Sveriges kommuner och regioner.

 

Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Kan regionerna räkna med ökade statsbidrag för att kunna trygga en säker hälso- och sjukvård för både patienter och personal, och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:924 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/02438 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:924 av Anna Wallentheim (S)
Den ekonomiska krisen i Region Skåne

Anna Wallentheim har frågat mig om, och i så fall när, regionerna kan räkna med ökade statsbidrag för att kunna trygga en säker hälso- och sjukvård för både patienter och personal.

Jag instämmer i att hälso- och sjukvården på olika sätt är i ett pressat läge. Det är angeläget att lösa de utmaningar som hälso- och sjukvården har och står inför. Regeringen anser att det alltid ska vara möjligt att lita på välfärden även i ett ekonomiskt pressat läge.

När jag och även andra ministrar tidigare fått likande frågor i riksdagen och i andra fora angående besked om ekonomiska medel till välfärden har beskedet varit att regeringen avser att återkomma den 20 september på sedvanligt sätt med en bedömning av det ekonomiska läget och frågan om eventuella nya tillskott till regionerna i budgetproposition för 2024.

Stockholm den 31 augusti 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.