Definitionen av alkoholhaltig dryck

Skriftlig fråga 2015/16:745 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-03
Överlämnad
2016-02-04
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Nästan alla definitioner av alkoholhaltiga drycker regleras av EU. Detta gäller dock inte när det kommer till cider vilket gör att Livsmedelsverket har en egen definition av vad cider de facto måste innehålla.

I dag är Livsmedelsverkets definition väldigt bred och inkluderar allt från traditionell cider bestående av 100 procent äpple till olika blandvarianter. Dessa lyder i dag under samma definition och står på samma hylla på Systembolaget men är i helt olika prisklass. Svenska producenter av cider, som Brännland Cider i Umeå, har tagit upp detta problem tidigare.

Dagens otydliga definition gynnar varken konsumenter eller producenter då den leder till förvirring.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad gör statsrådet för att hitta en tydligare definition av cider likt den som finns för exempelvis vin?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:745 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00949/DL

Näringsdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:745 av Edward Riedl (M) Definitionen av alkoholhaltig dryck

Edward Riedl har frågat Gabriel Wikström vad han gör för att hitta en tydligare definition av cider likt den som finns för exempelvis vin.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Som Edward Riedl skriver finns det inte någon EU-gemensam definition av vad som avses med cider. Därför har Livsmedelsverket år 2005 tagit fram en föreskrift om cider (LIVSFS 2005:11) som ska tillämpas på cider som lagligen produceras och säljs i Sverige. Föreskrifterna gäller alla produkter som betecknas som äppel- eller päroncider oavsett om dryckerna innehåller alkohol eller ej. Förutom denna föreskrift gäller också t.ex. de allmänna reglerna om livsmedelsinformation till konsumenter där det bl.a. står att konsumenten inte ska bli vilseledd. För att öka förståelsen för lagstiftningens krav har Livsmedelsverket också tagit fram en vägledning till föreskrifterna om cider där det finns exempel på vad produkterna får kallas beroende på innehåll och framställningsmetod.

Jag håller med Edward Riedl om att märkning är ett viktigt verktyg för att konsumenten ska kunna göra aktiva val. Genom Livsmedelsverkets föreskrift och vägledning finns goda förutsättningar för detta i Sverige. Jag ämnar därför inte vidta några ytterligare åtgärder i nuläget, men följer frågan noga.

Stockholm den 10 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.