De statliga bolagens samordningsskyldighet

Skriftlig fråga 2022/23:679 av Eric Palmqvist (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Av statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande framgår att dessa bolag inte får fatta beslut av särskilt viktig natur utan att detta först samordnas skriftligt med företrädare för ägaren, det vill säga staten. Bedömningen huruvida ett beslut fattat av styrelsen är samordningspliktigt eller inte görs av bolagsstyrelsen. I de fall styrelsen bedömer att skriftlig samordning ska ske ansvarar bolagets styrelseordförande för att initiativ till detta tas.

Beslut av särskilt viktig natur kan exempelvis vara sådant som medför omfattande konsekvenser för lokalsamhället i vilket verksamheten bedrivs eller beslut som leder till samhällspåverkan i stort.

Under senare tid har medieuppgifter gjort gällande att gruvbolaget LKAB ska ha brutit mot, eller ignorerat, detta skriftliga samordningsansvar med regeringen i samband med satsningarna på Hybritprojektet.

Så som policyn är utformad i dag vilar ansvaret för att skriftligt samordna beslut av särskilt viktig natur med regeringen helt på bolagsstyrelsen genom dennas ordförande. Företrädare för ägare, det vill säga regeringen, saknar däremot möjlighet att kräva att samordning sker i de fall man uppfattar att ett statligt bolag inte efterlever det av ägarpolicyn beskrivna samordningskravet. En ordning där regeringen kan kräva att bolag skriftligt samordnar beslut som av ägaren uppfattas som samordningspliktiga är både rimlig och eftersträvansvärd. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser ministern att verka för att staten, det vill säga ägaren till de statliga bolagen, ska kunna kräva skriftlig samordning av sådana beslut som avses i ägarpolicyn då bolagsstyrelsen för ett bolag med statligt ägande inte själv tar initiativ till att göra detta?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:679 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01700 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:679 av Eric Palmqvist (SD)
De statliga bolagens samordningsskyldighet

Eric Palmqvist har frågat mig om jag avser att verka för att staten, det vill säga ägaren till de statliga bolagen, ska kunna kräva skriftlig samordning av sådana beslut som avses i ägarpolicyn då bolagsstyrelsen för ett bolag med statligt ägande inte själv tar initiativ till att göra detta.

Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 beslutades av regeringen den 27 februari 2020. Principerna ska tillämpas i bolag med statligt majoritetsägande och fastställts på bolagsstämma. Av principerna framgår bl.a. att ”när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden ska styrelsen genom styrelseordföranden skriftligen samordna sin syn med företrädare för ägaren. Det är styrelsen som ska ta initiativ till och bedöma i vilka fall samordning ska ske genom styrelseordföranden inför ett visst styrelsebeslut.”

Så kallade ägardialoger sker kontinuerligt med de statliga bolagen – även LKAB. Vad LKAB beträffar har ägaren vid ägardialoger och kontakter med bolaget betonat vikten av att styrelsen överväger lämpliga tidpunkter för en så kallad ägarsamordning kring framtida särskilt viktiga avgöranden för bolaget. Eftersom de kommande satsningarna och investeringarna i den aviserade strategin är av sådan storlek är det enligt bolagets bedömning naturligt att ägarsamordning kommer att bli aktuellt framöver.

Finansdepartementet följer bolaget fortlöpande. Hantering av ytterligare löpande ägarfrågor utgör till exempel analyser av marknad och strategi, styrelseförändringar, fastställande av ekonomiska mål, uppdragsmål och utdelningspolicyer, samt måluppfyllelse.

Stockholm den 23 maj 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.