Dämpat söktryck

Skriftlig fråga 2015/16:530 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-05
Besvarad
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Läget till följd av flyktingsituationen är akut. Skolan och socialtjänsten är som mest ansträngda. I Svenska Dagbladet den 17 december beskriver fackförbundet Akademikerförbundet SSR hur socialtjänsternas verksamhet nu tänjs till sitt yttersta. Men också till exempel hälso- och sjukvården är utsatt för stora påfrestningar. Personalbrist är ett av de främsta problemen.

I detta läge ställs höga krav både på att hitta nya lösningar för de personer som kommer till vårt land och på att kraftigt dämpa söktrycket till förmån för de många medlemsstater som inte tagit sin del av EU:s ansvar.

I en interpellationsdebatt den 11 december konstaterade justitie- och migrationsministern följande rörande regeringens arbete med frågan. Vi är övertygade om att de åtgärder vi nu vidtar kommer att få effekt, och jag är inte beredd att diskutera några andra åtgärder förrän vi har sett dessa åtgärder vara i kraft.

Fortfarande kommer det på veckobasis ungefär 3 000 asylsökande till Sverige. Det motsvarar 150 000 asylsökande per år. Det är ett mycket stort antal asylsökande och till exempel långt fler än de drygt 80 000 asylsökande som Sverige under ett enstaka år tog emot i början av 1990-talet till följd av Balkankriget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När i tiden är det tänkt att regeringens åtgärder ska få till följd att det kraftiga söktrycket till Sverige vi nu ser har de facto dämpats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:530 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/09963/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:530 av Johan Forssell (M) Dämpat söktryck

Johan Forssell har frågat mig när i tiden det är tänkt att regeringens åtgärder ska få till följd att det kraftiga söktrycket till Sverige vi nu ser de facto har dämpats.

Regeringen har föreslagit en rad åtgärder för att kraftigt minska antalet personer som söker asyl i Sverige. Flera av åtgärderna sker inom ramen för den 21-punktsöverenskommelse som slutits med bland annat Moderaterna. Regeringen har utöver det beslutat att asylreglerna tillfälligt kommer att anpassas till en miniminivå i EU. Fler länder i EU behöver ta ansvar för den uppkomna situationen.

De senaste veckorna har vi sett en kontinuerlig minskning av antalet asylsökande till Sverige. Under vecka 53 sökte 2 081 personer asyl, vilket kan jämföras med vecka 46 då över 10 000 personer sökte asyl i Sverige.

Riksdagen beslutade den 17 december 2015 att bemyndiga regeringen att under vissa förutsättningar införa identitetskontroller vid resor med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten. Den 18 december 2015 beslutade regeringen om en förordning med specifika bestämmelser om identitetskontroller vid vissa typer av resor till Sverige från Danmark. Bestämmelserna trädde i kraft den 4 januari 2016. Regeringens bedömning är att identitetskontrollerna kommer att leda till att antalet asylsökande i Sverige kommer att minska ytterligare. Därutöver så har gränskontrollen vid inre gräns förlängts till den

9 januari 2016.

Regeringen följer noga utvecklingen i frågan och hur de vidtagna åtgärderna påverkar antalet asylsökande i Sverige.

Stockholm den 5 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.