Chat control

Skriftlig fråga 2022/23:526 av Niels Paarup-Petersen (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-04
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

EU-kommissionen har presenterat sitt förslag Combating child sexual abuse online. Syftet är att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Ett oerhört bra och viktigt syfte! Och Sverige bör stötta detta arbete helhjärtat. 

Men ett av förslagen i förordningen är djupt problematiskt. Nämligen att allt du någonsin skickar digitalt till någon annan ska övervakas av EU. Det förslaget kallas chat control. 

Det motsvarar att staten kollar igenom vartenda brev och lyssnar på vartenda telefonsamtal. Det har aldrig varit tillåtet. Det ska inte vara tillåtet. 

Vi i Centerpartiet är öppna för oerhört många förslag som kan hindra övergrepp mot barn. Därför är vi också positiva till stora delar av förslaget från EU. Men vi anser inte att det ska sitta EU-byråkrater och granska varenda nakenbild eller sextext som tonåringar skickar till varandra och som flaggas som potentiellt problematisk. Lika lite som vi anser att vartenda samtal vi för ska övervakas. Det skulle vara ett övertramp mot våra rättigheter som medborgare som inte har någon motsvarighet i svensk historia. 

Det framgår av regeringsformen 2 kap. 6 § att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

Det framgår även att utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. (Lag 2010:1408.)

Ändå förefaller regeringen anse att det är lämpligt att staten ska göra intrång i all digital kommunikation som medborgarna för. 

Det finns ett ytterligare problem som är kopplat till att chat control kommer att leda till att oerhört många helt oskyldiga meddelanden fångas upp och måste kontrolleras. När alla dessa oskyldiga meddelanden ska kontrolleras kommer de myndigheter som ska hitta faktiska brottslingar att översvämmas med lagligt material. Då är det stor risk att det blir mindre tid för dessa personer att hantera faktiska sexualbrott mot barn när de i stället ska titta på meddelanden mellan unga älskare eller semesterbilder från stranden. 

Det finns naturligtvis också en annan integritetsrisk. Nämligen risken för läckor, som vi av erfarenhet vet är reell. Skyddade identiteter har läckt. Hemliga informationer om riksdagen har läckt. Patientdata har läckt. Att dessa bilder och meddelanden skulle läcka är inte heller en omöjlighet. Då kommer lagstiftningen att bidra till ökad spridning av nakenbilder på barn i stället för att minska spridningen. 

Chat control måste helt enkelt stoppas. 

Ett rimligt alternativ är att förlänga den nuvarande lagstiftningen och anta de delar av det nya förlaget som inte inkluderar massövervakning. 

Dessutom anser Centerpartiet att bland annat följande förslag bör tas upp av regeringen:

  1. Polisen ska kunna få hjälp av de digitala tjänsterna att kartlägga misstänkta användare.
  2. Polisen ska få ett tydligt mandat att använda provokativa åtgärder mot misstänkta brottslingar för att identifiera dessa.
  3. Riksdagen måste öka stödet till Nationellt it-brottscentrum hos polisen, som ansvarar för arbetet mot internet­relaterade sexual­brott mot barn. Nationellt it-brottscentrum har länge framhållit behovet av att kunna satsa på bättre verktyg i kampen mot sexual­brott mot barn.
  4. Polismyndigheten bör intensifiera sitt samarbete med Europol för att få ett effektivare arbete mot de pedofila nätverken över lands­gränserna.

Centerpartiet deltar gärna i diskussioner om ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn vare sig de sker i den digitala eller i den analoga sfären. 

Det är dags att den svenska regeringen säger ifrån mot förslag om att införa total och kontinuerlig övervakning av alla svenskar. 

Låt oss jaga brottslingar i stället för att underminera de mest basala mänskliga rättigheterna! 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitieminister Gunnar Strömmer: 

 

Hur tänker ministern agera för att säkra effektiv bekämpning av sexualbrott mot barn och hindra generell massövervakning av vartenda meddelande och vartenda samtal som svenska medborgare för digitalt? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:526 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju202 3/ 00879 Justitiedepartementet Justitie ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:526 av Niels Paarup-Petersen (c) Chat control

Niels Paarup-Petersen har frågat mig hur jag tänker agera för att säkra effektiv bekämpning av sexualbrott mot barn och hindra generell massövervakning av vartenda meddelande och vartenda samtal som svenska medborgare för digitalt.

Att bekämpa sexuella övergrepp och annan allvarlig brottslighet mot barn är en mycket angelägen fråga för regeringen. Det gäller inte minst det viktiga arbetet med att förebygga och bekämpa de sexualbrott som begås på internet.

Vid all brottsbekämpning är det viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna ges effektiva verktyg. Detta gäller särskilt när det kommer till sexualbrott mot barn på nätet. Regeringen har därför nyligen beslutat en lagrådsremiss med förslag om att hemliga tvångsmedel ska få användas avseende bl.a. olika sexualbrott mot barn. De nya reglerna föreslås träda i kraft redan i höst.

Bland EU:s medlemsstater förhandlas just nu ett förslag till förordning om att förebygga och bekämpa sexualbrott mot barn. Regeringen stödjer helhjärtat ambitionen bakom förslaget. Sexuella övergrepp mot barn ska bekämpas med samhällets samlade kraft. Det är samtidigt ett omfattande förslag som innebär betydande intresseavvägningar mellan personlig integritet och vikten av effektiv brottsbekämpning. Det gäller särskilt den del som handlar om att ge medlemsstaterna befogenhet att utfärda spårningsordrar för att söka efter sexuellt övergreppsmaterial och s.k. grooming i värdtjänster och i elektroniska kommunikationer.

Jag är väl medveten om både det som talar för och det som talar mot förslaget. Uppgiften som ordförande i EU innebär att vi ansvarar för förhandlingsarbetet.

I den rollen ingår att neutralt arbeta för att få till stånd en inriktning som en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna kan ställa sig bakom. I det arbetet är det också viktigt att klargöra de rättsliga och tekniska förutsättningarna för förslaget.

Just nu är förslaget föremål för diskussioner och förhandlingar och det är fortfarande för tidigt att bedöma vad medlemsstaterna och Europaparlamentet kommer fram till. Vår uppgift som ordförande är att föra den processen framåt. I det arbetet värnar vi naturligtvis både intresset av effektiva verktyg för att motverka sexuella övergrepp mot barn och rättssäkerheten och den personliga integriteten för den enskilde.

Stockholm den 19 april 2023

Gunnar Strömmer

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.