Campus och lärcentrum för högskoleutbildning

Skriftlig fråga 2022/23:907 av Mats Wiking (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-09
Överlämnad
2023-08-10
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-24
Sista svarsdatum
2023-08-24
Besvarad
2023-08-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Högutbildad kompetens behövs i hela landet, och många kommuner och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Trots satsningarna på nya högskolor och universitet så ökar skillnaderna mellan kommunerna i Sverige när det handlar om tillgång till högre utbildning och andel invånare med en utbildningsnivå över genomsnittet.

Av den forskningsstudie som genomförts inom projektet Nya vägar framgår att individer med högre utbildning är starkt geografiskt koncentrerade i vårt land. Koncentrationen ser heller inte ut att minska över tid, snarare tvärtom.

Bland Sveriges samtliga kommuner hade 251 av 290 år 2018 en lägre andel högutbildade än genomsnittet för landet. Så det är uppenbart att tillgången till högre utbildning i realiteten är mycket ojämnt fördelad, också geografiskt över vårt land.

Fackförbundet TCO visade i en kartläggning 2018 att effekten av ett lärosätes etablering påverkar utbildningsnivån och tillgången till högre utbildning inom en ganska liten geografisk radie. De vita fläckarna – alltså bristen på tillgång till högre utbildning – är många.

Det är uppenbart att en starkare styrning behövs om hela Sverige verkligen ska kunna leva och utvecklas. Lika tydligt är det att samarbetet mellan lärcentrum och lärosäten kan vara en viktig nyckel till att ge fler människor tillgång till högre utbildning utan att behöva flytta. Detta kan också bidra starkt till att nya svenskars och inföddas utbildningsresor går snabbare. Därför behöver långsiktigt hållbara samverkansstrukturer tas fram.

Flera goda exempel på samverkan sker redan i dag.

Högskolan Väst i Trollhättan har sedan länge haft ett samarbete med Campus Västervik. Det är en mycket lyckad satsning där utbildning genomförs rent praktiskt i Västervik men där högskolan Väst är garantin för att utbildningen är på högskolenivå.

Med start i höst utvecklar samma högskola ett nytt Campus i Dalsland för att kunna erbjuda högre studier på plats i Dalsland.

I Skellefteå byggs det en batterifabrik och staden behöver rekrytera tusentals nya medarbetare. Kommunen har redan ett samarbete med Umeå universitet, men man behöver nu fler utbildningar geografiskt belägna i den egna kommunen. Man menar att det behövs resurser från statligt håll för att klara att möta de gigantiska utbildningsbehov som uppkommer i städer med stora företagsetableringar.

Vi socialdemokrater tror att fler behöver högre utbildning för att möta arbetsmarknadens behov.

Detta måste ske för att Sverige fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftigt och för att välfärdens och industrins utmaningar med personalbrist och kompetensbrist ska kunna avhjälpas.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Är ministern och regeringen beredda att öka tillgången till högre utbildning i hela landet, genom att skjuta till särskilda medel till att utveckla fler lärcentrum och campus?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:907 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/ 02356 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:907 av Mats Wiking (S)
Campus och lärcentrum för högskoleutbildning

Mats Wiking har frågat mig om jag och regeringen är beredda att öka tillgången till högre utbildning i hela landet, genom att skjuta till särskilda medel till att utveckla fler lärcentrum och campus.

För att Sverige ska stå starkt inför framtiden och fortsätta att utvecklas som kunskapsnation är en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet avgörande. Både yrkeshögskolan och universitet och högskolor har en viktig roll när det gäller att möta de fortsatt stora kompetensbehoven inom offentlig sektor och näringsliv.

Statsbidraget för lärcentrum infördes 2018 och intresset är stort och söktrycket från kommunerna är högt. I Skolverkets regleringsbrev för 2023 avsattes 85 miljoner kronor för ändamålet. Etableringen och utvecklingen av lärcentrum är viktigt för att öka tillgången till utbildning i hela landet. Lärcentrum ger ökade möjligheter för vuxna att ta del av utbildning, vilket ger bättre förutsättningar för genomströmning. Detta konstaterar Skolverket i sin utvärdering av statsbidraget från 2020. Det är därför glädjande att intresset för statsbidraget för lärcentrum är så stort i kommunerna.

Under 2023 avsätts även 20 miljoner kronor för en satsning på decentraliserad vårdutbildning. Syftet är att möjliggöra för universitet och högskolor att bedriva utbildningar som leder till ett bristyrke inom hälso- och sjukvården, på flera studieorter i regioner där det finns särskilda utmaningar med kompetensförsörjningen i vården, t.ex. i glesbygdsområden och orter som ligger långt från lärosäten där aktuella utbildningar bedrivs.

Jag välkomnar även den samverkan som sker idag mellan lärosäten och kommuner som tillgängliggör högre utbildning på fler platser i landet.

Stockholm den 24 augusti 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.