Bristen på gode män till ensamkommande barn

Skriftlig fråga 2015/16:814 av Jenny Petersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När ett ensamkommande barn som söker asyl kommer till Sverige behöver barnet någon som hjälper honom eller henne att få en bra start i det nya landet. Ensamkommande asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. Enligt lag har barnen rätt till en så kallad god man, som ska vara i vårdnadshavares eller förmyndares ställe.

Skyddet för ensamkommande asylsökande barn är dock för svagt i Sverige. Det visar inte minst de rekommendationer som Sverige fått från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) i början av februari 2015. Kommittén pekar bland annat på brist på tillgång till vuxna företrädare. Ibland får barn vänta lång tid på att en god man utses. Det kan bli förödande för det enskilda barnet. Migrationsverkets prognos är att fler ensamkommande barn fortsätter att komma till Sverige i år. Bristen på gode män måste lösas så snart som möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att alla barn som kommer till Sverige snabbt ska få tillgång till en god man?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:814 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01516/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:814 av Jenny Petersson (M) Bristen på gode män till ensamkommande barn

Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla barn som kommer till Sverige snabbt ska få tillgång till en god man.

Ansvaret för att tillhandahålla gode män till ensamkommande barn ligger på kommunerna. I den exceptionella situation som nu råder är det särskilt angeläget att kommunerna samordnar sig och hjälper varandra. Det är också viktigt att kommunerna överväger vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas enligt gällande lagstiftning för att organisera verksamheten på ett effektivt sätt.

Regeringen ska dock så långt möjligt underlätta för kommunerna att leva upp till kravet på att ensamkommande barn ska få tillgång till en god man så snart det är möjligt.

Regeringen beslutade därför i höstas att ge Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser om bl.a. god man för ensamkommande barn. Syftet är att underlätta för kommunerna att rekrytera och säkra tillgången till gode män. Socialstyrelsen ska också genomföra en analys av behovet av gode män.

Frågan uppmärksammades också i den överenskommelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som under hösten träffades mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. I överenskommelsen anges att situationen för hantering av ensamkommande barn löpande ska ses över, bl.a. när det gäller gode män. Inom ramen för denna översyn tittar regeringen kontinuerligt på möjliga åtgärder för att säkerställa att alla barn företräds av en god man som kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Stockholm den 24 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.