Bristen på familjehem i Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:518 av Karin Sundin (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-03
Överlämnad
2023-04-04
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Familjehem är ett av samhällets viktigaste verktyg för att kunna tillgodose alla barns rätt till en trygg och bra uppväxt, även om de egna föräldrarna brister i omsorg eller på annat sätt inte har möjlighet att ta hand om barnet.

Ansvaret för placering av ett barn i ett annat hem åligger kommunerna, och beslutet om placering fattas antingen av socialtjänsten eller av domstol. Det är också socialtjänsten i varje kommun som har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Mot bakgrund av tragiska händelser har det under de senaste åren införts ny lagstiftning, den så kallade lex Lilla hjärtat, för att stärka barnets rättigheter vid placering i familjehem eller annan placeringsform och när vård enligt LVU ska upphöra och socialnämndens ansvar för att följa upp barnets situation när vård enligt LVU har upphört.

Mindre politisk uppmärksamhet har ägnats åt den stora bristen på familjehem runt om i Sverige.

Den 29 mars publicerade Sveriges Television Öst svaren på en enkätundersökning till kommunerna i Östergötland och på Gotland. I enkäten framkommer att många kommuner har brist på familjehemsplatser. I Östergötlands största kommuner Linköping och Norrköping står 30 respektive 20 barn i kö till familjehem. Det innebär att det inte finns någon plats för barn som behöver bo någon annanstans än där de bor just nu. Liknande larmrapporter har kommit många gånger från olika delar av landet. Socialtjänsten i många kommuner vittnar om att det är svårt att locka familjer till att vilja öppna sin dörr för andras barn.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Har statsrådet för avsikt att ta några initiativ för att Sveriges kommuner ska komma till rätta med bristen på familjehem, och i så fall vilka?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:518 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)


Svar på fråga 2022/23:518 av Karin Sundin (S)
Bristen på familjehem i Sverige

Karin Sundin har frågat mig om jag har för avsikt att ta några initiativ för att Sveriges kommuner ska komma till rätta med bristen på familjehem, och i så fall vilka.

Det råder i dag brist på vissa typer av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller till exempel familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer och platser inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Därför har regeringen nyligen beslutat om en familjehemssatsning som syftar till att stärka och utveckla kvaliteten och kapaciteten i familjehemsvården. Satsningen syftar också till att frigöra platser på de särskilda ungdomshemmen, för att de barn och unga som har behov av placering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska få det.

Regeringen har förstärkt Socialstyrelsens uppdrag om att initiera och samordna informationsinsatser om bl.a. familjehem för barn och unga. Regeringen har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla kunskapsstödet för kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem. Vidare har Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fått i uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer. Uppdraget handlar om att öka användningen av arbetssätt och metoder som riktar sig till särskilt utsatta barn och syftar till att öka användningen av kvalificerade familjehemsinsatser.

Regeringen avser också förstärka subventionen av familjehemsplaceringar med 100 miljoner kronor för 2023 samt att tillsätta en nationell samordnare för att stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom hela den sociala barn- och ungdomsvården.

Stockholm den 19 april 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.