Bredbandsstrategins tidsplan

Skriftlig fråga 2015/16:678 av Erik Ottoson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Att uppnå de bredbandspolitiska målen är en prioriterad fråga både för mig och för statsrådet. Det är bland annat därför viktigt att den statliga bredbandsstrategin är uppdaterad och effektfull. Det är därför viktigt att veta när man kan förvänta sig att en ny strategi är klar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Hur ser tidsplanen ut för att få fram en ny bredbandsstrategi?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:678 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00610/ITP

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:678 av Erik Ottoson (M) Bredbandsstrategins tidsplan

Erik Ottoson har frågat mig hur tidsplanen ser ut för att få fram en ny bredbandsstrategi.

Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 2009 och målen formulerades med sikte på 2020. Enligt Post- och telestyrelsen, som följer upp regeringens bredbandsstrategi, är prognosen god för att de mål som ställdes upp 2009 ska nås.

Samhället och omvärlden utvecklas emellertid kontinuerligt och mycket har hänt sedan 2009. Det är viktigt att, såsom regeringen framhåller i Budgetpropositionen 2016, säkerställa att bredbandsstrategin fortsätter att vara relevant och framåtblickande. Det är också viktigt att Sverige även i framtiden kan vara ledande på it- och bredbandsområdet.

Jag vill peka på en rad åtgärder som regeringen idag vidtar för att uppnå de bredbandspolitiska målen. Regeringen har satsat 3,25 miljarder kronor på stöd till bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet och har även möjliggjort satsningar på 1,2 miljarder kronor för kompletterande satsningar inom ramen för regionalfondsprogrammen i de nordliga delarna av landet. Utöver stödmedel för utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara lönsamt att bygga ut har regeringen beslutat om att erbjuda medel för regionala bredbandskoordinatorer som ska verka för övergripande samordning i och mellan länen, samt främja och stödja bredbandsutbyggnad. Regeringen har även gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en bredbandsutbildning för bredbandskoordinatorerna och offentliga aktörer – en så kallad bredbandsskola.

Dessutom lämnade regeringen innan årsskiftet propositionen Billigare utbyggnad av bredbandsnät till riksdagen. Grävkostnaderna utgör en mycket stor del av den totala kostnaden för utbyggnad av bredband och lagförslaget innebär flera åtgärder för att minska dessa kostnader genom att skapa möjligheter för samordning och utnyttjande av befintlig fysisk infrastruktur. Som ett led i att säkerställa att bredbandspolitiken är relevant och framåtblickande har regeringen dessutom gett Bredbandsforum ett förlängt uppdrag till och med 2020.

Regeringen anser att det är viktigt att se till att skapa fortsatt goda
förutsättningar för snabb utbyggnad av bredband, fast och mobilt, därför fortsätter regeringen sitt arbete med att utveckla bredbandspolitiken.

Stockholm den 2 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.