Till innehåll på sidan

Biståndspengar till kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2015/16:1065 av Kerstin Lundgren (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-05
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Enligt bekräftade uppgifter till Dagens Nyheter den 4 april 2016 har regeringen finansierat delar av sin kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd med svenskt bistånd. Biståndsmedlen ska ha använts för restaurangbesök, hotell och flygbiljetter till 27 FN-ambassadörer som ska rösta om Sveriges plats. Utrikesutskottet har tidigare begärt information från regeringen om kampanjbudgeten men fått besked att inget om kampanjkostnaderna lämnas ut, av hänsyn till utrikessekretess, före omröstningen i FN:s generalförsamling den 28 juni.

Det svenska biståndet ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Har även andra insatser än de två kända inbjudningarna av FN-ambassadörer med en eller annan koppling till kampanjen för en plats i säkerhetsrådet finansierats från biståndsbudgeten? Om så, vilka?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1065 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1064 av Sofia Damm (KD) Biståndsmedel för att köpa röster, fråga 2015/16:1065 av Kerstin Lundgren (C) Biståndspengar till kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd och fråga 2015/16:1072 av Sofia Arkelsten (M) Bistånd och säkerhetsrådskampanjen

Sofia Damm har frågat mig huruvida det är min och regeringens avsikt att köpa röster med hjälp av biståndsmedel. Kerstin Lundgren har frågat mig om andra insatser med en eller annan koppling till kampanjen för en plats i säkerhetsrådet finansierats av biståndsbudgeten. Sofia Arkelsten har frågat mig hur mycket pengar som kopplats till säkerhetsrådskampanjen som kommer från biståndet. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Arbetet med Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd finansieras via UD:s del av Regeringskansliets förvaltningsanslag (inom utgiftsområde 1) och inte via biståndsmedel. Detta gäller såväl arbetet vid det sekretariat som inrättats på UD som det kandidaturrelaterade arbetet vid FN-representationen i New York.

Sveriges kandidatur för en plats i FN:s säkerhetsråd bygger på att länder ska välja att rösta på oss för att vi har en bra politik. Arbetet handlar om att lyfta fram Sveriges politik och skapa dialog kring denna. Detta inkluderar alla olika delar av FN-agendan, såväl säkerhetspolitiska som utvecklingspolitiska. Vi lyfter naturligtvis även fram de positiva aspekterna av utvecklingssamarbetet som en del i att visa att vi är en ansvarstagande global aktör, exempelvis vårt bidrag till FN:s gröna klimatfond där Sverige är största givare.

Kerstin Lundgren och Sofia Arkelsten refererar i sina frågor till den seminarieserie som har utarbetats i samarbete mellan Dag Hammarskjölds Minnesfond och Utrikesdepartementet och har genomförts inom ramen för fondens ordinarie verksamhet. Vid de aktuella seminarietillfällena deltog representanter för några av de fattigaste och mest utsatta länderna i världen för att diskutera klimatutmaningarna, FN:s utvecklingsagenda, möta svensk expertis vad gäller klimatfinansiering samt ta del av innovativa svenska miljölösningar. 

Dag Hammarskjölds Minnesfond har som uppgift att verka genom seminarier, konferenser och nätverksbyggande och får sin finansiering just för detta ändamål.

Regeringskanslietbeslutar kontinuerligt om insatser där de fattigaste och mest utsatta länderna bjuds för att delta i diskussioner och kunskapsutbyten om klimatfrågor, utveckling och andra frågor som relaterar till fred och säkerhet. Detta är en del av vårt bistånd.

Denna regering, liksom föregående regeringar, innehar beslutanderätten för en anslagspost inom biståndet som är ämnad att finansiera denna typ av verksamhet. Drygt hundra olika organisationer, myndigheter och forskningsinstitut får bidrag genom denna anslagspost. Att med biståndsmedel finansiera seminarieserier om politik av hög relevans för representanter från några av världens fattigaste länder, sviktande och konfliktdrabbade länder och länder som är värst drabbade av klimatförändringarna och som stärker dessa länders röst i den globala debatten är i enlighet med målet för utgiftsområde 7.

Stockholm den 13 april 2016

Isabella Lövin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.