Beteskrav för mjölkkor

Skriftlig fråga 2015/16:827 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sveriges beteskrav för mjölkkor är unikt. Djurskyddsförordningen säger att mjölkkor som är äldre än sex månader ska gå på bete mellan två och fyra månader under sommarhalvåret, beroende på i vilken del av Sverige kon befinner sig. Ju längre söderut, desto längre betesperiod krävs. Att få beta ökar kons välmående genom att ge möjlighet till naturligt beteende och det minskar klöv- och benproblem, juverinflammationer och reproduktionsstörningar. Dessutom visar forskning att dödlighetsrisken minskar med ett ökat antal betestimmar. Forskningen visar alltså att bete har en mycket stor positiv inverkan på kornas välfärd. En majoritet av svenskarna tycker att det är mycket viktigt att våra lantbruksdjur får vistas utomhus och är också beredda att betala mer för svenska mervärden.

Starka lobbyintressen verkar nu för att försämra kornas möjlighet till bete, eller helt och hållet ta bort beteskravet. Under Jordbruksverkets djurskyddskonferens i januari i år framkom att man i en arbetsgrupp tillsammans med Jordbruksverket diskuterar att sänka beteskravet till två månader även för mjölkkorna i södra (nu krav på fyra månader) och mellersta Sverige (nu tre månader). Enligt Jordbruksverkets statistik från juni 2015, fanns 289 402 av Sveriges 338 379 kor för mjölkproduktion i dessa distrikt. Om detta förslag går igenom innebär det alltså att välfärden försämras för drygt 85 procent av våra mjölkkor. I en konsumentundersökning som flera djurskyddsorganisationer genomförde sommaren 2015 angav 81 procent av de svarande att det är viktigt eller mycket viktigt hur djuren haft det när dom köper mjölkprodukter. Att mjölkkor får gå ute på sommaren var också den fråga i undersökningen som allra flest rankade som mycket viktig. Det svenska beteskravet kan alltså ses som en viktig del i konkurrenskraften för svensk mjölk och mjölkprodukter. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att stödja åtgärder eller initiativ som försvagar nuvarande beteskrav för mjölkkor i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:827 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01493/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:827 av Jens Holm (V) Beteskrav för mjölkkor

Jens Holm har frågat mig om jag avser att stödja åtgärder eller initiativ som försvagar nuvarande beteskrav för mjölkkor i Sverige.

Det svenska beteskravet är unikt och innebär viktiga djurvälfärdsfördelar. Förutom att djuren får utlopp för sitt naturliga beteende får de även motion. Kor som går ut och betar på sommaren blir också friskare än de som står inne. Samtidigt är jag är medveten om att beteskravet kan innebära en ekonomisk belastning och en expansionsbegränsning för vissa djurhållare.

Regeringen anser att det är viktigt att inte sänka djurvälfärden i Sverige. Däremot behöver vi arbeta med att modernisera regelverk och göra dem smartare så att det blir enklare för företagen att leva med de regler vi har, utan att kraven på djurskydd eller kvaliteten i djurhållningen urholkas.

Kravet på att kor ska gå på bete delar av året är bestämt av regeringen. Det är Statens jordbruksverk som utformar hur reglerna ska se ut i detalj.

Stockholm den 1 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.