Betänkandet Tryggare hem för barn

Skriftlig fråga 2022/23:766 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Reglerna om umgänge, boende och vårdnad måste ändras, och socialtjänst och domstol måste göra bättre riskbedömningar för att skydda ett barn som varit utsatt eller riskerar att utsättas för kränkningar, övergrepp och våld. Det kan inte betonas nog att detta brådskar.

Remissvaren om betänkandet Tryggare hem för barn från Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer har inkommit, och flera tunga remissinstanser, bland annat Barnombudsmannen, Unicef Sverige, Rädda Barnen, Jämställdhetsmyndigheten och Unizon,  är starkt kritiska.

De kritiserar utredningens slutsatser om att riskbedömningen ska vara en del av helhetsbedömningen, vilket riskerar att försvaga vikten av riskbedömningen. De lyfter att risken för att barnet far illa ska vara en central del av den bedömningen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till den omfattande kritiken från remissinstanserna avseende helhetsbedömningen och har ministern för avsikt att lämna förslag i enlighet med utredningens slutsatser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:766 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/01413 Ju2023/01414 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:766 Betänkandet Tryggare hem för barn och 2022/23:767 Föräldrars ovillkorliga rätt till umgänge, båda av Nadja Awad (V)

Nadja Awad har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till den omfattande kritiken från remissinstanserna avseende utredningens slutsatser om att riskbedömningen ska vara en del av ”helhetsbedömningen” och om jag har för avsikt att lämna förslag i enlighet med utredningens slutsatser. Hon har också frågat mig vad tidsplanen är för när en proposition som förändrar reglerna om umgänge, vårdnad och boende kommer att presenteras.

Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Barn har rätt till skydd mot alla former av våld enligt barnkonventionen, som är svensk lag, och det är en självklarhet för mig och regeringen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld och annan kränkande behandling.

Barnperspektivet i frågor om vårdnad, boende och umgänge har stärkts på senare år. Det är positivt men enligt min mening finns det behov av ytterligare förbättringar i syfte att öka skyddet mot att barn far illa. I det utredningsbetänkande som Nadja Awad hänvisar till lämnas ett antal förslag på lagändringar som syftar till att stärka skyddet för barn i den familjerättsliga lagstiftningen. Det handlar bland annat om att det vid bedömningen av barnets bästa ska läggas ett tydligare fokus på risken för att barnet far illa.

Utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter analyseras nu i Regeringskansliet och jag vill inte föregripa resultatet av den beredningen. När det arbetet är klart kommer regeringen att återkomma till riksdagen.

Stockholm den 21 juni 2023

Gunnar Strömmer

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.