Beslut om skyddsjakt och licensjakt

Skriftlig fråga 2015/16:543 av Daniel Bäckström (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-21
Överlämnad
2015-12-22
Sista svarsdatum
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett beslut den 18 december 2015 att överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen inte är förenligt med EU-rätten vad gäller beslut jakt på arter som skyddas av livsmiljödirektivet. Detta skapar givetvis osäkerhet kring hur en aktiv förvaltning av våra stora rovdjursstammar ska gå till, framför allt när det gäller skydds- och licensjakt på varg. Det finns en stor risk att besluten om jakt kommer att fastna i långdragna juridiska processer – så långa processer att jaktbeslut som fattats av ansvariga myndigheter inte kan verkställas.

Regeringen själv har tidigare aviserat sin avsikt att återigen låta dessa typer av beslut prövas i domstol. Statsrådet Åsa Romson uttryckte i en interpellationsdebatt den 17 november 2015 att regeringens intention är att redan i vinter säkerställa att beslut om jakt efter varg ska kunna överklagas till domstol.

Regeringens otydlighet kring rovdjursförvaltningen skapar stor oro och osäkerhet. Ska människor kunna leva och verka i rovdjurstäta områden är det viktigt att förutsättningarna för en aktiv rovdjursförvaltning där bland annat jakt ingår är tydliga och klara. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut för att säkerställa att beslut om jakt på bland annat varg även i fortsättningen ska kunna vinna laga kraft så att jakten också ska kunna genomföras i praktiken?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/09061/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:543 av Daniel Bäckström (C) Beslut om skyddsjakt och licensjakt

Daniel Bäckström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut för att säkerställa att beslut om jakt på bland annat varg även i fortsättningen ska kunna vinna laga kraft så att jakten också ska kunna genomföras i praktiken.

Enligt 24 a § jaktförordningen (1987:905) får Naturvårdsverket överlämna till länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt och licensjakt efter stora rov-djur. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Enligt 58 § jaktförordningen får Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende inte överklagas.

Den 18 december 2015 har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tagit ställning till om ett beslut om licensjakt efter varg, som fattats av en länsstyrelse och därefter har överklagats till Naturvårdsverket, kan tas upp till prövning av domstol, trots att det enligt jaktförordningen inte får överklagas. HFD har funnit att överklagandeförbudet i jaktförordningen står i strid med EU-rätten såvitt gäller beslut om jakt efter en art som skyddas av art- och habitatdirektivet. Jaktförordningen kommer i vinter att ändras i enlighet med HFD:s beslut.

När det gäller skyddsjakt, och att säkerställa att den kan bedrivas inom en erforderlig tidsram utan att fastna i juridiska processer, visar Riberdahls utredning att mål avgjorda i förvaltningsrätten har handlagts mycket snabbt.

Stockholm den 12 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.