Besked om elleveranser från järnvägen

Skriftlig fråga 2022/23:804 av Anna-Belle Strömberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-19
Överlämnad
2023-06-20
Anmäld
2023-06-21
Svarsdatum
2023-07-04
Sista svarsdatum
2023-07-04
Besvarad
2023-07-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Jag har vid två tidigare tillfällen uppmärksammat Ebba Busch på att Trafikverket sagt upp elleveranserna från järnvägens elnät till ett tjugotal privatpersoner, med orimliga konsekvenser för de berörda. 

De berörda personerna har i ett års tid levt med hotet om att bli av med strömmen utan en rimlig möjlighet att själva göra något åt saken, men efter att frågan har uppmärksammats i medierna har Trafikverket till sist backat och medgett att frågan inte har hanterats bra. Trafikverket har förklarat att man nu ska göra ett omtag och arbeta vidare med frågan under 2024, men det har inte framgått vad den nya strategin kommer att innebära för de berörda.

Som Trafikverket själva konstaterar är det säkert inte en lösning som passar alla, men gemensamt för alla är behovet av trygghet. Och bristen på tydlighet gör att de som har drabbats av Trafikverkets agerande oroar sig för att hamna i samma situation igen om något år. Ett antal av de berörda har därför skrivit ett gemensamt öppet brev där de ber ministern och Trafikverkets generaldirektör bekräfta att fastigheterna – om de berörda så vill – kommer att ha tillgång till ström till en rimlig kostnad även i fortsättningen.

Ebba Busch har i svar på tidigare frågor skrivit att regeringen inte kan styra över vad Trafikverket gör, men detta är bara delvis sant. Regeringen ger förutsättningar för Trafikverkets verksamhet, och på regeringens bord ligger också ett förslag från Energimarknadsinspektionen med direkt koppling till saken.

Det är inte rimligt att de här människorna ska behöva sväva i ovisshet i ytterligare ett år i en för dem så viktig fråga. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför:

 

Kommer ministern och regeringen att ge Trafikverket de förutsättningar som krävs för att de berörda privatpersonernas fastigheter, om de berörda så vill, ska ha tillgång till ström till en rimlig kostnad även i fortsättningen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:804 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:804 av Anna-Belle Strömberg (S)
Besked om elleveranser från järnvägen

Anna-Belle Strömberg har frågat mig om jag och regeringen kommer att ge Trafikverket de förutsättningar som krävs för att de berörda privatpersonernas fastigheter, om de berörda så vill, ska ha tillgång till ström till en rimlig kostnad även i fortsättningen.

Trafikverket arbetar för att på sikt avveckla samtliga externa elanslutningar, till både privata och juridiska avtalskunder. Myndigheten ser emellertid över tidplanen och hur de boende ska kunna stöttas med alternativa lösningar.

Energimarknadsinspektionen har beviljat Trafikverket dispens för elleveranserna till banvaktsstugorna fram till december 2029. Vidare har Energimarknadsinspektionen i rapporten Slutna distributionssystem och interna nät, som för närvarande är på remiss till den 25 augusti 2023, föreslagit att denna dispens ersätts med ett undantag och därmed permanentas.

Jag har vid upprepade tillfällen klargjort att regeringen inte uttalar sig om myndigheters hantering av enskilda ärenden och styr inte över civilrättsliga avtal som upprättats myndigheter och enskilda emellan. Vidare har jag inte för avsikt att förekomma eventuella slutsatser från Trafikverkets dialog med berörda fastighetsägare. Jag kan emellertid konstatera att Trafikverket i dagsläget har de förutsättningar som krävs för att kunna leverera el till banvaktsstugorna under överskådlig framtid.

Stockholm den 4 juli 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.