Besked om åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2015/16:746 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-04
Överlämnad
2016-02-04
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna har länge drivit på om att vi ska återinföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Detta är något som regeringen efter påtryckning nu också anser måste återinföras. Så gott som dagligen kan vi läsa uttalanden från olika statsråd om att denna åtgärd måste införas, men ingenting händer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När kan vi förvänta oss ett besked från ministern om att Migrationsverket ska återinföra medicinska åldersbedömningar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:746 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01045/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:746 av Mikael Cederbratt (M) Besked om åldersbedömningar

Mikael Cederbratt har frågat mig när vi kan förvänta oss ett besked om att Migrationsverket ska återinföra medicinska åldersbedömningar.

Inledningsvis kan det konstateras att medicinska åldersbedömningar utförs om än i liten omfattning. Det har under lång tid varit svårt att få dessa genomförda bland annat beroende på brist på anbud och på låsningar mellan olika aktörer som gjort att man inte har kunnat erbjuda undersökningar i någon större utsträckning. Det är därför angeläget att finna en ordning för hur medicinska åldersbedömningar kan genomföras.

Frågan om huruvida en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte minst när det gäller boende och omvårdnad men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd. Det är till exempel inte lämpligt att ensamkommande barn bor med vuxna asylsökande i barnboendena och resurser avsatta för barn ska inte gå till vuxna asylsökande. En bedömning av åldern måste därför göras när den asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som uppgetts. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som lämnats.

Mot bakgrund av detta har regeringen höjt ambitionsnivån när det gäller åldersbedömningar. Migrationsverket har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att i ökad utsträckning bedöma åldern på ensamkommande barn vid registrering och prövning. Myndigheten ska i ökad utsträckning åldersbedöma asylsökande ensamkommande barn vid registreringen för att bland annat kunna bedöma om kontroll i Eurodac ska göras och om Dublinförordningen ska tillämpas. Migrationsverket ska också vidta åtgärder för att få bättre beslutsunderlag inför bedömningen av om den sökande har gjort sin identitet och ålder sannolik vid prövningen av asylärendet. Senast den 4 maj 2016 ska myndigheten delredovisa vidtagna och planerade åtgärder till Regeringskansliet.

Ett intensivt arbete pågår också inom Regeringskansliet för att finna en ordning så att fler medicinska åldersbedömningar av asylsökande kan genomföras. Regeringen avser att återkomma i närtid i denna fråga.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.