Beredskapsmuseet i Helsingborg

Skriftlig fråga 2015/16:854 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag enligt förordningen (2007:1178) framgår:

(Ur § 1)

Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.

Av § 2 framgår dessutom att myndigheten särskilt ska stödja samlingar av militär art i Sverige.

Mellan SFHM och Stiftelsen Beredskapsmuseet i Helsingborg pågår sedan länge en konflikt. SFHM har hämtat vissa föremål från Beredskapsmuseet och avser inom kort att hämta ytterligare föremål. Medierna har vid flera tillfällen rapporterat om detta.

Många människor i nordvästra Skåne är upprörda över statens agerande och anser att föremålen bör få stanna kvar på det ideellt drivna museet.

Utan att gå in i konflikten i övrigt vill jag gärna veta hur kulturministern ser på myndighetens agerande utifrån det tydliga uppdrag myndigheten har. Ur ett medborgarperspektiv bör man kunna förvänta sig att en statlig myndighet gör sitt yttersta för att leva upp till sitt uppdrag. SFHM bör dessutom vara särskilt varsam när det finns ideella krafter som är beredda att genom hårt arbete och stort engagemang bidra till att myndighetens uppdrag faktiskt uppfylls och att samlingar av militär art kan visas upp för allmänheten på fler ställen än i huvudstaden och dess omedelbara närhet.

Man kan med fog ifrågasätta huruvida myndighetens agerande i det aktuella fallet leder till att fler människor har möjlighet att se de aktuella föremålen och huruvida myndigheten därmed agerar i enlighet med uppdraget enligt första och andra paragrafen. 

Det kan inte anses acceptabelt att en statlig myndighet, i strid med sitt uppdrag, omöjliggör verksamheten för en verksamhet som Beredskapsmuseet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

På vilket sätt är ministern och regeringen beredda att agera för att säkerställa att ideella krafter, såsom Beredskapsmuseet i Helsingborg, kan fortsätta att bedriva sin verksamhet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:854 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00454/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:854 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Beredskapsmuseet i Helsingborg

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om hur jag och regeringen är beredda att agera för att säkerställa att ideella krafter, såsom Beredskapsmuseet i Helsingborg, kan fortsätta att bedriva sin verksamhet. Frågan ställs mot bakgrund av en långvarig konflikt mellan Statens försvarshistoriska museer och Beredskapsmuseet.

Enligt grundlagen får varken jag eller regeringen bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som gäller myndighetsutövning mot en enskild eller tillämpningen av lag. Detta innebär att jag inte har möjlighet att uttala mig om det enskilda ärende som Jonas Jacobsson Gjörtler beskriver.

När det gäller de ideella krafternas betydelse för kulturarvsarbetet vill jag framhålla att det civila samhället har en helt avgörande roll för möjligheterna att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Regeringen gör därför många olika insatser för att stärka det fantastiska engagemang för kulturarvet som finns runt om i landet. Regeringen har bl.a. avsatt medel för vård och utveckling av hembygdsgårdar inom ramen för Landsbygdsprogrammet och har stärkt bidraget som fördelas till arbetslivsmuseer. En manifestation av det civila samhällets betydelse för kulturarvsarbetet är firandet av Hembygdens år 2016. Firandet sker med anledningen av Sveriges Hembygdsförbunds hundraårsjubileum och har fått ekonomiskt stöd av regeringen.

Stockholm den 2 mars 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.