Beräkningsmetoden för investeringar i elnätet

Skriftlig fråga 2022/23:733 av Monica Haider (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I april frågade jag hur energi- och näringsminister Ebba Busch avsåg att säkerställa kunskap om vilka konsekvenser Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod kan få för investeringarna i elnätet.

Svaret från ministern var att Energimarknadsinspektionen inte hade fattat några beslut vad gäller intäktsramarna för elnätsföretagen, varför det inte var möjligt att lämna något besked om huruvida myndigheten kommer att tillämpa några nya beräkningsmetoder i dessa beslut. 

Sedan svaret gavs har dock myndigheten skrivit på sin hemsida att man överväger ett metodbyte. Vidare uttalade sig en representant för myndigheten i Sveriges Radio den 26 maj om att man ska lämna den nuvarande metoden.

Sedan min fråga ställdes har det även kommit nya signaler från elnätsföretag om att metodskiftet kan leda till minskade investeringar. I inslaget om metodbytet i Sveriges Radio den 26 maj hävdar en representant för Ellevio att möjligheterna att investera reduceras med 35–40 procent.

Det råder bred enighet om att elektrifieringen är viktig för genomförandet av klimatomställningen, vilket innebär att utbyggnaden av elnätet är av mycket stor betydelse för Sveriges framtid. Därför är det relevant att upprepa min fråga om konsekvenserna av Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod.

Jag vill påpeka att frågan gäller konsekvenserna för den intäktsreglering som börjar gälla från och med januari 2024. I ministerns svar på min förra fråga hänvisades till den utredning som har i uppdrag att se över om de svenska reglerna på el- och gasnätsområdet överensstämmer med EU-rätten. Denna utredning lämnar sitt betänkande först efter att Energimarknadsinspektionen tillämpat den nya metoden för beräkning av elnätsföretagens ramar för perioden 2024–2027.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur avser ministern att säkerställa kunskap om vilka konsekvenser Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod kan få för möjligheterna för olika typer av elnätsföretag att investera i sina elnät, och avser ministern att agera om konsekvenserna av ett metodbyte visar sig innebära stora risker för minskade investeringar i elnäten och därmed för hela elektrifieringen? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:733 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03249 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:733 av Monica Haider (S)
Beräkningsmetoden för investeringar i elnätet

Monica Haider har frågat mig hur jag avser att säkerställa kunskap om vilka konsekvenser Energimarknadsinspektionens nya beräkningsmetod kan få för möjligheterna för olika typer av elnätsföretag att investera i sina elnät, och om jag avser att agera om konsekvenserna av ett metodbyte visar sig innebära stora risker för minskade investeringar i elnäten och därmed för hela elektrifieringen.

Som jag tog upp i svaret på Monica Haiders tidigare fråga har EU-domstolen i den s.k. Tysklandsdomen (mål C-718/18, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland) meddelat att de detaljerade regler som Tyskland tillämpar för beräkning av intäktsramen strider mot EU-rätten eftersom de inskränker tillsynsmyndighetens oberoende från regering och parlament.

Mot bakgrund av bl.a. detta meddelade Kammarrätten i Jönköping i sin dom i de s.k. elnätsmålen den 16 juni 2022 att bestämmelser om beräkningen av kalkylräntan inte får tillämpas eftersom bestämmelserna inskränker Energimarknadsinspektionens oberoende från regering och riksdag.

Energimarknadsinspektionen har därför gjort bedömningen att rättsläget innebär att de detaljerade reglerna om intäktsramen strider mot EU-rätten och att myndigheten i stället självständigt ska utöva sin tillsyn. Detta ställningstagande kan även komma under förvaltningsdomstolarnas prövning om Energimarknadsinspektionens kommande beslut som rör denna reglering överklagas.

Som jag också påtalat tidigare har jag inte för avsikt att förekomma slutsatserna från den pågående utredningen om de svenska reglerna för uttag av nätavgifter och konsekvenserna för företagen.

Jag vill emellertid understryka att regeringen avser att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företag att göra investeringar som bidrar till en robust elförsörjning och en grön omställning som gynnar både klimatet och näringslivet. Regeringen utvecklar därför energipolitiken så att vi kan ta höjd för att möta en elanvändning på minst 300 TWh 2045 samtidigt som vi bygger ett kraftsystem med hög leveranssäkerhet.

Stockholm den 7 juni 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.