Bedrägerier

Skriftlig fråga 2022/23:539 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-11
Överlämnad
2023-04-12
Anmäld
2023-04-13
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Äldre är en särskilt utsatt grupp för bedrägerier, framför allt när det kommer till det som kallas för social manipulation. Undersökningen Svenskarna och internet för 2022 av Internetstiftelsen visar på att var 25:e person (4 procent) av dem födda på 1920- och 30-talen har råkat ut för att obehöriga har bett dem om koder från deras bankdosa. Totalt har sex av tio internetanvändare blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet under föregående år.

I juni 2022 kom ett avgörande från Högsta domstolen som innebar en delvis ny praxis jämfört med tidigare. HD tydliggjorde att det krävs mer än Arns hittillsvarande praxis för att en kontohavare ska anses ha agerat särskilt klandervärt och därmed att bankens ansvar upphör och den enskilde själv får bära hela förlusten.

Att ställa högre krav på bankerna att motverka bedrägerier handlar inte bara om att ge upprättelse till dem som drabbats av bedrägerier utan även om att upprätthålla människors förtroende för bankerna. I många fall handlar det om mycket skickliga bedragare, och det måste finnas en rimlighet i hur förberedda, skeptiska och insatta alldeles vanliga människor ska vara. Denna negativa samhällsutveckling är ett resultat av att det inte existerar system som stoppar dessa bedrägerier.

Det måste finnas säkerhetssystem som hjälper kunden att förstå vad som händer under ett bedrägeriförsök. Sveriges Konsumenter ger förslag på att det kan handla om olika säkerhetsåtgärder i form av en spärr eller någon form av tvåstegskoll för bankkunden. På så sätt har man möjlighet att ångra sig. Något annat som också skulle kunna övervägas vore att inte ha möjlighet att vara inne på sitt konto från två olika enheter samtidigt, eller logga ned ett nytt bank-id på en enhet samtidigt som man med hjälp av bank-id är inloggad på annan enhet. Oavsett säkerhetssystemens utformning existerar det inte ett tillräckligt bra banksystem för att stoppa dessa bedrägerier från att utföras.

Jag vill därför fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att motverka bedrägerierna på betalningsmarknaden, i synnerhet att införa åtgärder för att bankerna ska strama åt säkerhetssystemen kring bank-id och Swish?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:539 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)


Svar på fråga 2022/23:539 av Nadja Awad (V)
Bedrägerier

Nadja Awad har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att motverka bedrägerierna på betalningsmarknaden, i synnerhet att införa åtgärder för att bankerna ska strama åt säkerhetssystemen kring BankID och Swish.

Att bekämpa kriminaliteten är ett prioriterat område för regeringen. Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som behöver förebyggas och förhindras.

I takt med att samhället har blivit alltmer digitaliserat har det på många sätt blivit enklare och smidigare att göra betalningar och bankärenden. Samtidigt har det lett till att också bedragares verksamhet har underlättats. Enligt Polismyndigheten är bedrägerier mot privatpersoner – inte sällan äldre – en viktig och växande finansieringskälla för kriminella nätverk. De sammanlagda brottsvinsterna till följd av bedrägerier uppgick 2021 till drygt 3 miljarder kronor enligt myndighetens beräkningar.

Även om det finns ett stort antal bedrägeriformer förutsätter det stora flertalet av dessa att kriminella missbrukar produkter och tjänster som tillhandahålls av banker. Banker har därför en mycket stark roll för att motverka bedrägerier på betalningsmarknaden.

Polismyndigheten, Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Svenska Bankföreningen har ingått en överenskommelse om samverkan för att förebygga, förhindra och försvåra bedrägerier. Genom att identifiera framgångsfaktorer i brottsbekämpningen och sårbarheter i det finansiella systemet, är avsikten bl.a. att motverka att kriminella omsätter vinster från bedrägerier i annan brottslighet. Med hänvisning till den stora mängden bedrägerier, har Polismyndigheten också pekat på behovet av förebyggande åtgärder från bankerna och att det inte är rimligt att tro att problemet kan lösas endast genom insatser från de brottsbekämpande myndigheterna.

Bestämmelser om bankernas skyldigheter att motverka och hantera bedrägerier på betalningsmarknaden finns i lagen om betaltjänster, som genomför EU:s andra betaltjänstdirektiv. Det är Finansinspektionen som utövar tillsyn över att bankerna följer bestämmelserna.

För det första ställs krav på stark kundautentisering. Det innebär att säkra identifieringsmetoder ska användas när en konsument gör en elektronisk betalning, loggar in på sitt betalkonto online eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för bedrägeri. Två exempel på identifieringsmetoder som uppfyller kravet är bankdosa eller BankID, dvs. de identifikationsmetoder som tillhandahålls av bankerna. Kravet på stark kundautentisering har minskat antalet kort- eller kreditbedrägerier och i propositionen Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online den 27 oktober 2022 föreslog regeringen därför att det ska förtydligas att kravet gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst. Riksdagen antog lagförslaget den 7 december 2022 och det trädde i kraft den 1 januari 2023.

För det andra ställs krav på att en bank ska ha ett system med lämpliga åtgärder och kontrollmekanismer för att hantera operativa risker och säkerhetsrisker som är förknippade med de betaltjänster som den tillhandahåller. Eftersom kriminella hittar nya sätt att begå brott ligger det i sakens natur att motverkandet av bedrägerier behöver utvecklas fortlöpande. Ett exempel som har minskat bedrägerierna är mobilt BankID med QR-kod och jag utgår från att bankerna också i fortsättningen utvecklar säkerheten kring sina identifikationsmetoder för att motverka bedrägerier.

För det tredje har konsumenter som huvudregel rätt att få sitt konto återställt vid bedrägerier. Från huvudregeln görs vissa undantag. Om ett bedrägeri har genomförts p.g.a. att konsumenten har varit grovt vårdslös ansvarar han eller hon för beloppet, dock maximalt 12 000 kr. Om konsumenten handlar särskilt klandervärt ansvarar han eller hon dock för hela beloppet. Frågan om gränsdragningen mellan grov vårdslöshet och särskilt klandervärt handlande har varit föremål för prövning av Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden. Som statsråd kan jag inte uttala mig om hur lagen ska tillämpas i enskilda fall.

EU-kommissionen avser att under våren 2023 lägga fram ett förslag om nya regler för betaltjänster. Inom ramen för förhandlingarna kommer jag att bevaka att reglerna får en ändamålsenlig utformning i syfte att motverka bedrägerier på betalningsmarknaden.

Stockholm den 19 april 2023

Niklas Wykman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.