Barnomsorg på obekväm arbetstid

Skriftlig fråga 2022/23:682 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Kommuner runt om i Sverige står inför stora utmaningar när resurserna inte räcker till. Rapporter om nedskärningar i välfärden hörs mer och mer. Dessa nedskärningar drabbar barnen i skolan, vilket också får stora konsekvenser för lång tid framöver, då tidiga insatser är oerhört viktiga för det livslånga lärandet.

När kommuner ska göra sina besparingar kommer verksamheter att ställas mot varandra för att göra prioriteringarna. Det är oroande att regeringen inte har hörsammat välfärdens behov av resurser.

Ungefär två tredjedelar av alla kommuner erbjöd i höstas barnomsorg på obekväm arbetstid för vårdnadshavare som var i behov av det för att ha möjlighet att jobba. Det är en oerhört viktig verksamhet som hos många familjer är avgörande för möjligheten att till exempel jobba i omsorgen, handeln eller industrin.

Men tyvärr är barnomsorg på obekväm arbetstid en frivillig verksamhet, och risken är nu stor att den verksamheten får stryka på foten när nedskärningar behöver göras. Detta trots det bidrag som finns att söka för denna verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att inte kommuner ska lägga ned barnomsorg på obekväm arbetstid under de kommande åren?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:682 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 01675 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:682 av Jim Svensk Larm (S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att inte kommuner ska lägga ned barnomsorg på obekväm arbetstid under de kommande åren.

Många yrkesgrupper har arbetstider helt eller delvis förlagda till kvällar, nätter eller helger. För föräldrar i dessa yrkesgrupper kan det finnas ett behov av barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Av 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning som behövs, bl.a. med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete. Det är möjligt för kommuner att ansöka om statsbidrag för att anordna omsorg under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Trots detta kan det fortfarande finnas föräldrar som har behov av sådan omsorg men som inte får det. Av förarbetena till skollagen framgår det tydligt att kommunen bör göra en individuell bedömning utifrån de lokala förutsättningarna för varje ansökan om plats. I bedömningen bör även föräldrarnas reella möjligheter att ordna omsorg för sina barn själva ingå (prop. 2009/10:165 s. 532). Skollagens krav på att varje kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg på obekväma tider är inte något som kommunerna kan bortse ifrån.

Jag är medveten om att kommuner står inför en ekonomiskt utmanande period. Regeringen tillförde 1,6 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1 utg.omr. 16) och ytterligare 27,5 miljoner kronor har föreslagits i vårändringsbudgeten (prop. 2022/23:99 utg.omr. 16). Det gör statens bidrag till skolan till det största på 20 år, mätt i löpande priser, och andelen av statsbudgeten som går till skolan 2023 är den högsta samma mätperiod. Statens bidrag till skolan är också en av de största någonsin mätt i andel av BNP. Dessutom förstärktes de generella statsbidragen till kommunerna med 6 miljarder kronor per år från och med 2023.

Stockholm den 24 maj 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.