Till innehåll på sidan

Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:626 av Pia Hallström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-15
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Enligt siffror från polisen fanns i Stockholm ca 500–600 brottsaktiva ensamkommande pojkar från bland annat Marocko under åren 2012–2014. Vissa har aldrig sökt uppehållstillstånd i Sverige andra har avvikit under tiden som asylutredning pågår. Bara några få av de ensamkommande barnen från Marocko, som fått sin sak prövad av Migrationsverket, har haft tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Marocko har ett folkrättsligt ansvar för att återta sina medborgare som inte har tillstånd att vistas i Sverige. Detta har dock visat sig mycket svårt att åstadkomma i praktiken.

Regeringen har haft möten med företrädare för Marocko i frågan, men resultatet från arbetet uteblir.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När kan vi se resultat i regeringens arbete för att de barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige ska återvända till sitt hemland?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:626 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00400

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:626 av Pia Hallström (M) Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige

Pia Hallström har frågat justitie- och migrationsministern när man kan se resultat av regeringens arbete för att de barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige ska återvända till sitt hemland.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den 8 januari i år besvarade jag en nästan likalydande skriftlig fråga från Pia Hallströms partikollega Elisabeth Svantesson. Mitt svar nu som då är att regeringen lägger vikt vid att finna en lösning på problematiken. Situationen är olycklig och ohållbar. Svenska myndigheter har haft mycket svårt att verkställa av- och utvisningsbeslut som gäller barn från Marocko, trots att landet genom att ratificera barnkonventionen har åtagit sig att ge särskilt skydd och bistånd till barn som berövats sin familjemiljö. Liknande problem ser vi även i andra medlemsstater i EU.

Regeringen har angripit problemet genom att försöka upprätta en dialog med Marocko, bl.a. genom kontakt med den marockanska ambassaden i Stockholm. Vi har även försökt få till stånd möten med marockanska representanter på andra nivåer. Detta resulterade för en dryg vecka sedan i att Morgan Johansson och jag träffade talmannen för det marockanska representanthuset då han besökte Stockholm. Mötet visade att det finns en politisk vilja att agera, vilket ledde till ett gemensamt beslut att inrätta en kommitté som bl.a. ska verka för att skapa en fungerande process för de marockanska barnens och ungdomarnas återvändande till Marocko.

Jag ser inrättandet av en kommitté som en väg framåt, och hoppas att arbetet i frågan nu kan påskyndas. Jag avser att vid behov skicka min statssekreterare till Marocko för vidare samtal med den marockanska regeringen, och kommer att fortsätta verka för att arbetet i denna angelägna fråga drivs framåt.

Stockholm den 27 januari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.